Klima & miljø

-Utmarkslære

>> Utmarksbruk i fortid og nåtid

>> Rammevilkår for bruk av utmarka

>> Fôrressursar for tamdyr i utmarka

>> Småviltet

>> Forvatning av hjorteviltet

>> Rovvitlforvaltning

>> Forvaltning av fisk og vassdrag

>> Utmarksprodukt og økonomi