Klima & miljø

-Skogskjøtsel

Boken gir først et kort, historisk tilbakeblikk på nordmenns bruk av skog gjennom tidene. Deretter blir det diskutert hva skog egentlig består av og hvilke funksjoner skogen har i et moderne samfunn. På bakgrunn av forskjellige inndelingskriterier, går forfatteren igjennom vern av nøkkelbiotoper og skjøtsel av vernskog, rekreasjonsskog og av de arealene som hovedsakelig skal produsere tømmer. Vanlige skader på trær blir beskrevet med anvisning av mottiltak der slike er mulige. Til slutt gis det en oversikt over de viktigste norske og innførte treslagene vi kan finne i skogene våre.