Gjødsel & næring

Korleis jord har blitt danna-

Vi deler ofte jorda inn etter måten ho er blitt til på. Ei slik inndeling kan fortelje oss mykje om eigenskapane til jorda. Det meste av jorda i Norge blei til under og etter den forrige istida. Lausmassane, som er danna ved at fjell er knust og skurt ned av is og sortert av vatn, er grunnlaget for danning av fruktbar matjord. Det er store skilnader på kor mykje lausmassar som ligg igjen oppå fjellgrunnen. Nokre stader ved kysten er nesten alle lausmassane ført ut i havet, mens det andre stader ligg store vidder av metertjukke lag med mineraljord. Føresetnadene for planteproduksjon er svært ulike på grunn av dette.