Jord- & plantehelse

Nematoder er dyr med mange roller

De finnes over alt fra havbunn til isbre og er jordens vanligste flercellete dyr. Nematoder (rundormer) kan leve i de aller fleste naturlige miljøer.


Jordboende nematoder er ikke bare parasitter på planter, men avhengig av art spiser de også bakterier og sopp. Noen er også rovdyr. Nematodene har betydning for jordsmonnets funksjon og helse, særlig ved å stimulere nedbryting av dødt organisk materiale og dermed gjøre nitrogen tilgjengelig for planterøtter. Stoffer fra den overjordiske grønne delen av planten transporteres til røttene og utskilles på rotoverflaten. Røttene har gjennom dette en viktig stimulerende effekt på jordøkosystemet. Nitrogen som frigjøres i rotomgivelsen tas raskt opp av bakterier. Nematoder og protozoer (urdyr) som spiser bakterier frigjør dermed nitrogenet som er bundet i bakteriecellene slik at det igjen kan tas opp av røttene. Hver nematode kan spise 8000 bakterier per minutt. Det tilsvarer 80 kg bakterier per daa og år. Nematodenes nitrogenforbruk er imidlertid lavere enn inntaket. Det overskytende skilles ut til omgivelsene, noe som utgjør en gjødslingseffekt på 8-12 kg nitrogen per dekar og år. Innen økologiske dyrking har dette tilskuddet stor betydning. Man mener også at nematodefaunaens sammensetning kan gi informasjon om nedbrytingsaktiviteten og indikere åkerjordens næringstilstand og fruktbarhet. Med kort livssyklus, stor tilpassingsevne, liten evne til selv å flytte seg over større avstander, og høy grad av innavl i lokale populasjoner bidrar nematoder til økt biologisk mangfold. De styrer planters etablering og utvikling i strandsoner, på grasmark, på åkre og i skog. De planteskadelige nematodenes angrep kan påvirke bakterier og soppers forekomst og kulturvekstenes motstandskraft mot skadegjørere og ugras. En ambisjon i økologisk korndyrking bør være å finne dyrkingsmetoder som stimulerer de nematodene som bidrar til et stabilt nitrogennivå, samtidlig som skadelige nematoders innflytelse begrenses. Et høyt nivå av organisk materiale i jorden og bruk av husdyrgjødsel vil sannsynligvis kunne være gode bidrag til dette.