Gjødsel & næring

Myrjord-

Myrjord består av organisk materiale som er omdanna under anaerobe forhold, på grunn av vassmetta jord. Slik jord kan ha svært forskjellige eigenskapar, etter kva slag planter ho er skapt av og kor mykje omdanna ho er. Men all myrjord har dårleg varmeleiingsevne, held godt på vatnet og er svært sårbar for pakking ved køyring med traktor.

Oksygeninnhaldet i jorda er for lågt til at organismane som elles omdannar det organiske materialet kan leve der. Dermed hopar organisk materiale seg opp.

I Norge har vi mykje myr som i hovudsak er danna av næringsfattig torvmose (kvitmose). Mosen inneheld svært lite næring.

Tett jord

I mykje av myrjorda på Vestlandet er det organiske materialet sterkt omdanna. Slik jord blir feittaktig, som grønsåpe, og ho har dårlege dyrkingseigenskapar. Ei slik jord kan bli svært tett. Det kan vere vanskeleg både å få luft inn i jorda og drenere ut vatnet. Derfor er det særleg utfordrande å drive ei slik jord økologisk. Spesielt gjeld dette i område med mykje nedbør.

Grasmyr

Ei myr som i hovudsak er danna av gras (grasmyr) er mykje meir næringsrik. Etter drenering skjer det i stor grad ei formolding av det organiske materialet.

Dersom det er både myrjord og mineraljord, kan du ha ulike vekstskifte for desse to jordtypane. Her må du ta omsyn til at myrjorda er meir utsett for pakkeskade enn mineraljord, og at ho har dårlegare evne til å opparbeide god jordstruktur igjen.

Lett utstyr og faste køyrespor

Vær derfor ekstra forsiktig med tungt utstyr på myrjord. Opparbeid gjerne faste køyrespor.