Gjødsel & næring

Forvitringsjord-

Jord som er blitt danna av at berggrunnen under forvitrar, kallar vi forvitringsjord.

Denne jorda er ikkje blitt flytta på, slik andre avsetningar av lausmassar har. Vi kjenner forvitringsjord på at steinstykke og gruskorn er skarpkanta, og at det ikkje finst noko klar grense mellom jorda og berggrunnen.

Slik jord blir danna på blaute bergartar som kalkhaldig leirskifer. Her kan forvitringsprosessar, særleg frostforvitring, gjere at overflata av berget smuldrar opp til eit tynt dekke over fjellet. Jorda er grunn og tørkesvak, men ofte næringsrik, og kan derfor vere dekt av frodig vegetasjon.