Gjødsel & næring

Innholdet av P og K i jorda ved langvarig økologisk drift

På fem norske gårder med melkeproduksjon ble det tatt ut jordprøver med 5-12 års mellomrom, fra de samme prøvepunktene. Jordprøvene ble analysert for plantetilgjengelig fosfor (P-AL) og kalium (K-AL) med ammonium-acetat-laktat. Vi målte også pH og innholdet av organisk materiale, og en del jordprøver ble analysert for innholdet av tyngre tilgjengelig K (1M K-HNO3).


Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

 

På tre av de fem gårdene var det ingen endringer i den gjennomsnittlige K-AL-verdien fra første til andre prøvetaking. På to av gårdene var K-AL-verdien høyere ved siste prøvetaking. K-AL-tall kan variere mye bare i løpet av en enkelt vekstsesong. Derfor er innholdet av syreløselig K et bedre mål for hvordan jordas K-innhold endres på lengre sikt. For en av gårdene sank innholdet av KHNO3 i løpet av 6 år, men for de andre var det ingen sikre endringer. P-AL-verdiene avtok fra første til andre prøvetaking på alle gårdene, og verdien avtok mest der nivået var høyest i utgangspunktet. Verdiene var likevel fortsatt middels høye eller høye ved andre gangs prøvetaking. Det gjaldt også på en gård som hadde drevet bio-dynamisk landbruk siden 1932. På en av gårdene var det en økning i innholdet av P-AL i undergrunnsjorda (20-40 cm dyp), og gården med lengst økologisk drift hadde et usedvanlig høyt innhold av både organisk materiale og P i undergrunnsjorda. Dette er i samsvar med flere tidligere undersøkelser som viser at matjordlaget blir dypere ved økologisk drift, for eksempel på grunn av økt innhold av meitemark som blander jord fra ulike dyp.

Undersøkelsen viser at selv med husdyrhold på gården har innholdet av P og K i jorda avtatt over tid ved økologisk drift. Det er viktig å ta jordprøver med jevne mellomrom, slik at verdiene kan sammenliknes over tid. Mange gårder har store næringsreserver å ta av, men for andre kan forsyningen av P og K på lengre sikt bli en utfordring.

Litteratur
Løes, A. K. and A.F. Øgaard 2001: P og K i jord - hva skjer ved økologisk drift? Økologisk landbruk 20(3), s. 26 - 28.
Løes, A. K. and A.F. Øgaard 2001: Long-term changes in extractable soil phosphorus (P) in organic dairy farming systems. Plant and Soil 237 p. 321 - 332.