Gjødsel & næring

-Organisk avfall som gjødselvare i økologisk landbruk

Organisk avfall som gjødselvare i økologisk landbruk er navnet på et norsk forprosjekt som har som mål å avdekke forsknings- og utviklingsbehov ved bruk av avfallsbaserte gjødselvarer i økologisk landbruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Jordforsk, Planteforsk og Norsk senter for økologisk landbruk og er tenkt å være et grunnlag for en større satsing på dette området.

En vesentlig del av forprosjektet baserer seg på to spørreundersøkelser; en rettet mot Debio-registrerte gårdbrukere, en annen mot avfallsanlegg som driver med Organisk avfall som gjødselvare i økologisk landbruk kompostering av matavfall (våtorganisk avfall fra husholdninger).

Noen av spørsmålene som blir stilt er hvilke krav gårdbrukeren stiller til avfallsbaserte driftsmidler og hvilke materialer de anser som aktuelle å bruke og i hvilken grad avfallsanleggene ser det som praktisk mulig og ønskelig å produsere varer til økologisk landbruk. Videre skal prosjektet identifisere særlige behov for kvalitetssikring i alle ledd fra bord til økologisk jord og i tillegg definere eventuelle utviklingsbehov for regelverket i økologisk landbruk. Prosjektet er nå i en avslutningsfase og en oppsummering av resultater og konklusjoner vil bli beskrevet i et kommende nummer av Forskningsnytt.

Kontakter:
Henrik Lystad, Jordforsk,
E-post: henrik.lystad@jordforsk.no
Trond Henriksen, Planteforsk Apelsvoll
forskningssenter,
E-post: trond.henriksen@planteforsk.no
Kirsty McKinnon, NORSØK,
E-post: kirsty.mckinnon@norsok.no