Gjødsel & næring

-Bakteriologisk kvalitet på økologisk dyrkede frilandsgrønnsaker

Forskningsprosjekt

Veterinærinstituttet, NORSØK og Matforsk samarbeider om et prosjekt hvor en undersøker bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier ved dyrking av økologiske grønnsaker på friland.

Etter hvert som konsumet av økologiske grønnsaker økes settes fokus ofte på alvorlige humanpatogene bakterier som Salmonella, E. coli O157:H7 og Listeria monocytogenes i forbindelse med bruk av husdyrgjødsel i produksjonen. Det er lite kunnskap tilgjengelig om bakteriologisk
kvalitet og forekomst av patogene bakterier i økologisk dyrkede grønnsaker. Man vet også lite om overlevelse av patogenene i forskjellige typer storfe-gjødsel (nötgödsel, kvæggødning), som er mest brukt i Norge. I tillegg er det lite kjent i hvilken grad patogene bakterier i gjødsel kommer over på grønnsakene i vekstperioden, og om de overlever og kan vokse under prosessering og lagring. Disse problemstillingene vil bli undersøkt på prosjektet, slik at økt kunnskap kan bidra til å sikre hygienisk kvalitet og unngå risiko for patogene bakterier i økologiske grønnsaker.

I prosjektet sammenliknes den bakteriologiske kvaliteten, inkludert forekomsten av patogener i salat gjødslet med forskjellige storfegjødseltyper brukt ved økologisk dyrking av grønnsaker i Norge. Overlevelse/utvikling av patogener under fullkompostering av storfegjødsel etter CMC-metoden (Controlled Microbial Composting) vil bli undersøkt, likeledes overlevelse/utvikling av aktuelle patogener i salat etter dyrking med eksperimentelt kontaminert storfegjødsel. Dessuten vil overlevelse/vekst av aktuelle patogener under prosessering og lagring av økologisk dyrkede grønnsaker bli undersøkt. NORSØK utfører dyrkingsforsøkene på friland. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektperiode: 2001 - 2004).

Kontaktperson: Liv Solemdal, NORSØK,
Tingvoll Gard, N-6630 Tingvoll
Tel: +47 71 53 20 08
E-post: liv.solemdal@norsok.no

Kalender
Det er ingen aktiviteter i kalenderen for øyeblikket