Klima & miljø

-Funksjonell (bio)diversitet

Biodiversitet og biologisk mangfold er sentrale begrep i ulike arenaer i vårt samfunn, også innen økologisk landbruk. Grunnen for dette varierer fra ren akademisk interesse (å vite hva som finnes) til interesse for den mulige nytteverdien i enkelte deler. Et viktig interesseområde er også den funksjonelle rollen biologisk mangfold kan representere i regulering av naturlige økosystemer og landbrukssystemer.

Av Theo Ruissen, Bioforsk Økologisk

Enkelt sagt kan en si at levende systemer består av mange komponenter som holder hverandre i balanse gjennom negativ tilbakekopling (feedbackeffekt). Et eksempel er tilstedeværelsen av nyttedyr, for eksempel larver av marihøner som spiser bladlus (skadegjører). Er det mye bladlus så øker antall marihøner og marihønelarver. Er det lite bladlus blir det mindre marihøner som en reaksjon på dette. Dette illustrerer den funksjonelle rollen innen biodiversitet.

Skal slike mekanismer fungere og vise sin nytte under landbruksforhold må det være nok av begge på riktig tid og riktig sted.

Betydning av mangfold av funksjoner

I landbrukssammenheng er høy generell biodiversitet i betydning av mange arter relevant, men mer viktig er de spesifikke roller mangfoldet utfører. Innsikt i de ulike funksjoner som biodiversitet representerer er en viktig forutsetning for å dra nytte av dette.

Dette kan illustreres med for eksempel tørråtesopp. Når soppen kommer inn i en potetåker skjer andre mekanismer av selvregulering enn i eksempelet med marihøner.  Er det mangel på resistens mot tørråte i en genetisk ensartet vekst inviterer det til en rask utvikling av sykdommen (såfremt øvrige forutsetninger er på plass).

Tørråtesopp og andre parasittbestand er som regel nokså tilpasningsdyktige. Valg av en sort med høgere resistensnivå er mulig, men det er bedre om potetsorter i seg selv blir avlet frem med breiere genetisk variasjon for resistens, og som også takler variasjon innen parasittpopulasjonen. Et slikt mangfold i resistensegenskaper kan oppnås i en enkelt sort eller gjennom å blande sorter med ulike forhold til parasitten.

Stimulering av biodiversitet

Et annet viktig område for funksjonell diversitet er sjølve "hovedmotoren" innen økologisk landbruk: jordlivet. I jorda skjer det mye, som vi til nå bare i begrenset grad forstår. Vi vet at "motoren" bare fungerer om den får "brensel" i form av nytt organisk materiale. Kvalitet og mengde av det organiske materialet styrer i stor grad hvilke organismer som får mulighet å utvikle seg i konkurranse med andre.

Variasjon i "brenselkvalitet" gir variasjon i organismer. En høy grad av biodiversitet gir også stabilitet og robusthet. På den ene siden gjør mangfold av livsformer at enkelte arter ikke dominerer fullstendig. Dette er en fordel når dette gjelder skadelige organismer. På den andre siden gir variasjon i leveområder rom til mangfold av nytteorganismer, for eksempel meitemark og andre ledd i mesofaunaen, mykorrhizasopper og rotknollbakterier som fikserer nitrogen.

I tillegg kommer mange andre organismer som bidrar i nedbrytingsprosesser av det organiske materialet, og som frigjør bundne næringsstoffer til planter.

Forvaltning av biodiversitet

Når noe skal forvaltes, må en vite hva som egentlig skal forvaltes. Forståelse for og bruk av funksjonell biodiversitet krever en vurdering av hva som skjer på ulike plan. Det er vanskelig å ha full oversikt, men en steg- for- steg strategi er god til å begynne med. Likevel har erfaring vist at styring av enkeltkomponenter i et komplekst system er vanskelig og krever langsiktighet i forvaltningsplanen hvis det økologiske konseptet skal bli tatt vare på.

For en økologisk bonde er forvaltning av ulike organiske ressurser som gjødsel og restmaterialer førsteprioritet ved siden av vekstskifte som holder dynamikk i systemet over tid og sted. Men også å ta hensyn til naturlige elementer på en gård som kan inneholde gjemmeplasser for blant annet nytteorganismer (f eks mikrobielle antagonister, småkryp og større predatorer som fugler).

Utfordringen for en bonde kan deles opp i fire komponenter: Å gjenkjenne biodiversitet, å forstå biodiversitetens rolle, å forvalte biodiversitet, og ikke minst å glede seg over den biodiversiteten som finns under forvaltning innen økologisk landbruk.