Jord- & plantehelse

Sjukdommer i korn, oljevekster og kjernebelgvekster

I løpet av veksttida kan kornplanter angripes av en rekke sjukdommer, noe som kan resultere i både avlingstap og redusert kvalitet på avlinga. Sjukdommene forårsakes hovedsakelig av sopper. Angrep og skader kan variere mye fra år til år og mellom distrikter. Skadeomfanget påvirkes særlig av temperatur og fuktighet i vekstsesongen, dyrkingspraksis og sortsvalg.

Soppsjukdommer spres og overlever på ulike måter. Smittekilder og biologi/livssyklus vil ofte avgjøre hvor stor betydning en sjukdom vil ha i  et dyrkingssystem og hva slags bekjempelsestiltak som er aktuelle.

Spredning av soppsjukdommer skjer oftest med en eller flere typer sporer. Mange kornsjukdommer spres med sporer bare over korte avstander, hovedsakelig innen åkeren ved hjelp av regndråper/regnsprut, eller mekanisk ved at plantene berører hverandre. Noen kornsjukdommer kan spres over lange avstander ved sporer gjennom lufta, en del spres med soppvev (hyfer, mycel) fra infisert plantemateriale og noen spres fra hvilestrukturer i jord. Flere viktige kornsjukdommer er frøoverførte, dvs at de overlever og spres med såkorn fra en sesong til neste. Noen er kun frøoverførte, mens mange i tillegg overlever i planterester på bakken og i jorda. En del kornsjukdommer overlever bare i planterester og noen overlever ved å utvikle spesielle hvilesporer eller hvileknoller (sklerotier). Andre sjukdommer trenger levende planter for å overleve og noen trenger ulike vertplanter for å gjennomføre livssyklusen.

Les mer om:

>> Tiltak mot sjukdommer i korn

>> Sjukdommer i korn

>> Sjukdommer i ert og åkerbønne

>> Sjukdommer i oljevekster