Omlegging-

Hvem gjør hva for økologisk produksjon og forbruk?-

Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en ideell fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk. Medlemmene består av både produsenter og forbrukere. Oikos arbeider for å fremme målene og idégrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge. Oikos driver produsentrettet arbeid, i tillegg til prosjekter, som for eksempel demo av økomat i butikk og servering av økomat på festivaler og større idrettsarrangementer. Oikos tar opp produsent- og forbrukerrettede spørsmål overfor myndighetene. Oikos utgir magasinet Ren Mat.

>> www.oikos.no

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR), tidligere forsøksringene, består av lokale medlemsorganisasjoner som driver med rådgiving og forsøks-virksomhet. Virksomheten omfatter blant annet veiledningsprosjekt for omlegging til, og drift innen, økologisk landbruk. Alle kan benytte seg av tilbudene Økologisk Førsteråd, Økologisk Økoplan, Økologisk Rådgivingsavtale og Fagsamlinger/Økologisk Grupperåd. Medlemmer av NLR har tilgang på enda flere tilbud. Utgir fagbladet Økologisk Landbruk.

>> www.nlr.no/raadgivingstilbud/nlr-okologisk

{F6AA7E35DF5C}

NORSØK

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er et forskningsinstitutt og nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk og mat. NORSØK driver med forskning, utviklingsarbeid og kunnskapsformidling, blant annet gjennom Agropub - nettside for økologisk landbruk

>> www.norsok.no 

Biologisk-dynamisk Forening

Biologisk-dynamisk Forening arbeider for et jordbruk som fremmer både jordas og menneskenes helse og livskraft. Biologisk-dynamisk Forening arbeider sprer kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng. Utgir tidsskriftet "Herba".

>> www.biodynamisk.no 

 

Mattilsynet

Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat, samt er ansvarlig for regelverket (EUs regelverk og økologiforskriften). Mattilsynet har inngått avtale med Debio om gjennomføring av selve den praktiske kontrollen av gårdsbruk og i bedrifter. Debio rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen. Mattilsynet er sekretariat for Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Informasjon om regelendringer, innspill til myndighetene og utredningsarbeid er viktige oppgaver for utvalget, som bredt sammensatt.

>> www.mattilsynet.no 

Debiomerke-økologi. Lansert september 2008

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge i henhold til regelverket. Debio garanterer for at Ø-merkede varer er produsert på en økologisk måte. Alle økologiske varer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Virksomheter som produserer, foredler, importerer, pakker om eller på annen måte håndterer uemballert vare skal sertifiseres av Debio. Alle som får godkjenning blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, dvs. juletrær, pyntegrønt, snittblomster, potteplanter til pynt og kosmetikk. Tilskudd for økologisk produksjon forutsetter deltakelse i Debios kontrollordning.

>> www.debio.no

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet forvalter ulike tilskuddsordninger, har ansvar for markedsovervåkning av økologiske produkter og utarbeider oversikter over arealer, produksjon, foredling og omsetning. Landbruksdirektoratet har en rådgivende funksjon overfor Landbruks- og matdepartementet (LMD) i spørsmål knyttet til økologisk landbruk.

>> www.landbruksdirektoratet.no

Matmerk

Matmerk har ansvaret for felles informasjon om økologisk mat i Norge. Matmerk driver nettstedet okologisk.no, har ansvaret for informasjonskampanjer for å øke forbruket av økologisk mat og koordinerer markedsaktiviteter for økologisk mat i Norge. Okologisk.no skal fremme kunnskap om et økologisk levesett.

>> www.okologisk.no

 

Utdanning

Det blir undervist i økologisk landbruk på ulike skoler, både på videregående nivå, på folkehøgskoler, på høgskoler og universitet. 

>> Skoler og utdanning

Kilder: Hjemmesidene til de ulike organisasjonene