Emne
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk drift gir mindre fare for næringstap i Sverige

Tall fra svenske husdyr- og planteproduksjonsgårder viser at økologiske gårder hadde lavere overskudd av nitrogen per dekar, sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle bruk. Det samme gjaldt for fosfor på gårder med kjøtt- eller mjølkeproduksjon, mens gårder med økologisk planteproduksjon hadde høyere fosforoverskudd enn konvensjonelle planteproduksjonsgårder.

Utslipp til Østersjøen må reduseres

Jordbruket står for nærmere halvparten av de svenske utslippene av nitrogen og fosfor til Østersjøen, Øresund og Kattegat. Et av Sveriges vedtatte miljømål er "Ingen overgjødsling". Skal dette målet nås, må derfor utslippene fra landbruket reduseres kraftig.

Ved Centrum for uthålligt lantbruk ved Sveriges Lantbruksuniversitet ønsket de å undersøke hvordan dagens økologiske produksjon påvirker dette miljømålet og hvilke muligheter som fins for forbedringer av ulike økologiske driftssystemer.

Lavere næringsoverskudd på økogårder

Dataene bak undersøkelsen kommer fra avlingstall og vekstnæringsbalanser for 300 økologiske og 3 300 konvensjonelle svenske gårder, de fleste i Sør-Sverige. Litteraturstudier av dyrkingssystemforsøk ble gjort i tillegg.

Resultatene viser at økologisk produksjon slik den drives i dag, gir mindre risiko for næringstap. Vekstnæringsbalansene viste at det prosentvise nitrogenoverskuddet per dekarpå øko-gårder var lavere sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle gårder, henholdsvis:

  • 17 % lavere ved planteproduksjon
  • 35 % lavere ved kjøttproduksjon
  • 38 % lavere ved mjølkeproduksjon

Overskuddet av fosfor per dekar var også signifikant lavere på økogårder enn tilsvarende konvensjonelle gårder:

  • 42 % mindre for mjølkeproduksjon
  • 32 % lavere i kjøttproduksjon

Økologiske planteproduksjonsgårder uten husdyr hadde derimot 0,6 kg fosfor per dekar i overskudd, sammenlignet med 0,1 kg per dekar i underskudd på konvensjonelle planteproduksjonsgårder. Bruk av organisk gjødsel med høyt innhold av fosfor de seineste årene kan forklare noe av dette.

Lavere produksjonsintensitet og like god N-utnytting

De økologiske mjølkeproduksjonsgårdene hadde like god nitrogenutnytting og betydelig lavere produksjonsintensitet enn konvensjonell mjølkeproduksjon i denne undersøkelsen.

Undersøkelsen viste at koblingen mellom husdyr og fôrproduksjon var sterkere på de økologiske gårdene, med mindre fôrinnkjøp enn de konvensjonelle. Høyere husdyrtetthet gav større overskudd av nitrogen.

Mindre grønngjødseleng siste årene

Husdyrløse, økologiske gårder har de seinere årene endret drifta, til mindre andel kortvarig grønngjødseleng og mer eng til fôr og større andel innkjøpt gjødsel. Dette ser forfatterne som positivt, fordi det gir bedre mulighet til å styre gjødslinga og lavere risiko for næringsmangel.

Dyrkingssystemforsøk gir bare delsvar

Forfatterne påpeker også begrensingene ved dyrkingssystemforsøkene de har studert. De kan ikke belyse den mangfoldige virkeligheten hver gård opplever, og kan bare fungere som viktige komplement for å forstå farene for næringstap fra ulike deler av gårdsdrifta. Slike forsøk er ikke tilstrekkelige for å beskrive næringstapene fra den økologiske produksjonen som helhet.

Kilde

>> M. Wivstad, E. Salomon, J. Spångberg & H. Jönsson: Ekologisk produktion - möjligheter att minska övergödningen. Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet 2009