Fôrdyrking & beite

Hausting

Krav til avling, fôrkvalitet og konserveringsmetode avgjer haustetidspunkt.

For vekstar der avlinga aukar mykje i tida etter skyting, vil sein hausting vere aktuelt. Dette gjeld til dømes for grønfôrblandingar med korn, der auka i avling inkluderer auka tørrstoff og fôreiningar.

Men seint hausta korn og ertegrønfôr pakkar seg dårleg og stiller store krav til arbeidet i siloen. Det er også stor fare for varmgang ved uttak. Mange har erfart at fôret vert mindre smakeleg ved sein hausting slik at resultatet er lågare fôropptak og produksjon. Dersom avlinga går i legde, er det i alle fall viktig å unngå at haustinga blir utsett.

Westerwoldsk raigras er strårikt og taper seg raskt ikvalitet etter skyting. Til ensilering bør det derfor ikkje haustast seinare enn ved full skyting. Krossblomstra grønfôrvekstar held derimot kvaliteten godt oppe med utsett haustetidspunkt.

Rett tidspunkt for hausting er såleis ei avveging mellom ulike omsyn.