Fôrdyrking & beite

Vekstskifte-

 

Grønfôr følgjer ofte etter eng i omlaupet. Dette er positivt for jordstrukturen, og ein får frigjort nitrogen ved omsetjing av rotmassen i enga. Grønfôr byggjer ikkje opp rotmassen på same måte, og vil heller ikkje gi så stor etterverknad som eng, om ein då ikkje har brukt mykje husdyrgjødsel.

Av grønfôrvekstane har raigras og krossblomstra grønfôrvekstar høgare næringsbehov enn kornblandingar. Raigras har til dømes særleg stort behov for nitrogen, mens fôrraps ikkje toler sur jord og dårleg jordstruktur.