Gjødsel & næring

Næringsstoffregnskap -

For å finne ut om det er over- eller underskudd på næringsstoff på garden, er det viktig å føre næringsstoffregnskap. Dette gir et godt utgangspunkt for å finne ut hva en eventuell ubalanse skyldes.

Av Kirsty McKinnon og Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

I et næringsstoffregnskap lages det ei beregning av mengden næringsstoff som går inn i og ut av et system. Systemet kan for eksempel være et skifte, en gard, en kommune eller et land. Differansen for inn- og utgående mengder viser næringsbalansen. Hvor detaljert en slik oversikt bør gjøres, varierer etter behov. Et enkelt næringsstoffregnskap, ofte kalt et handelsregnskap, settes opp dersom det først og fremst er viktig å få en grov oversikt. Dersom målet er å få en oversikt over all tilførsel og tap av næring - medregnet ulike biologiske og kjemiske prosesser - må det settes opp et mer detaljert næringsstoffregnskap.

Et enkelt næringsstoffregnskap (handelsregnskap) på gardsnivå

Garden kan betraktes som et system der all tilførsel av viktige næringsstoff ved kjøp (kraftfôr, settepotet, frø, gjødsel med mer) og tap av viktige næringsstoff ved salg (mjølk, kjøtt, gulrøtter med mer) registreres.

Handelsbalansen viser differansen mellom kjøpt og solgt mengde næringsstoff og forteller om det er et over- eller underskudd av kjøpte og solgte næringsstoff i systemet. Dette blir som regel uttrykt som kg næringsstoff per dekar innmark for det enkelte næringsstoff.

Fordeler med denne typen næringsstoffregnskap:
• Det er enkelt å lage.
• Det gir et brukbart bilde av næringsstoffsituasjonen på garden.
• Det kan avdekke spesielle tilfeller av over- eller underskudd av næringsstoff.

Et detaljert næringsregnskap

Et detaljert næringsregnskap tar også med de kjente biologiske og fysiske prosessene som tilfører og fjerner næringsstoff fra en gard (eller en annen enhet) i en gitt periode. Dette regnskapet gir et mer fullstendig bilde av situasjonen enn et handelsregnskap.

Næringsstoff tilføres garden gjennom biologisk nitrogenfiksering, atmosfærisk nedfall, nedbør, forvitring av mineraler i jorda og mineralisering av organisk materiale. Tapsposter for næring er avling, denitrifikasjon, erosjon, avrenning og utvasking. Siden valg av kultur og jordarbeidingstiltak påvirker resultatet sterkt, bør denne typen regnskap utføres på skiftenivå. Norsk Landbruksrådgiving kan bistå med dette.