Omlegging-

Vekstskifte i grønnsaker-

Av Ketil Valde, Bioforsk Økologisk

For mange garder er arealet som er egnet til grønnsakproduksjon, begrenset, og til dels lite. Det kan da være bra å ha et eget vekstskifte for grønnsakene. Eng bør også her være en del av vekstskiftet. Det er best å samle grønnsaker som har like krav til næring, i samme skiftet.

For informasjon om egnede forkulturer, plassering av den enkelte kultur i vekstskiftet og hvilke avveininger en bør gjøre, se grønnsaker og potet, der hver kultur beskrives separat.