Omlegging-

Vekstskifte på husdyrgarder-

På garder med allsidig produksjon ligger forholdene godt til rette for å få vekstskifter som fungerer. Husdyr på garden gjør det enklere å utnytte og forsvare bruk av eng i vekstskiftet.

Av Ketil Valde, Bioforsk Økologisk

Enga kan gjerne ligge i mange år dersom den får godt stell. Er erosjonsfaren stor, bør vekstskiftet være så ekstensivt som mulig, det vil si så lite åpen åker som mulig. Når enga blir eldre, vil produksjonen gå ned, men innsåing av kløver med direktesåmaskin kan da øke produktiviteten igjen.

Vekstskifterekkefølge

Vekstskifte kan være en god måte å regulere rotugras som for eksempel høymole i enga. Ved pløying, og særlig pløying flere år på rad, settes rotugras vesentlig tilbake. Der forholdene ligger til rette for det, kan det gjerne veksles med potet, eventuelt grønnfôr først og så potet. Korn kan også komme inn både før og etter potet, eller erstatte potet, avhengig av blant annet ugrassituasjonen. Kornet kan eventuelt krosses og gis som dyrefôr.

Så sant det er mulig, bør det sås en underkultur eller ettervekst (fangvekst) som dekker jorda gjennom vinteren i åkerårene. Ved gjenlegg bør dekkvekst benyttes for å dempe ugrasmengden det første året.

Grønnfôr

Erfaringene med grønnfôr er varierende, og grønnfôr gir ikke alltid like god avdrått i mjølkeproduksjon som gras. En bør derfor prøve seg fram før en setter i gang med omfattende bruk av grønnfôr.