Gjødsel & næring
Foto: Rose Bergslid

-Hvor mye gjødsel er tilgjengelig?

En vesentlig del av det økologiske gjødselgrunnlaget utgjøres av organisk materiale i form av husdyrgjødsel, planterester og grønngjødsel som produseres på garden. Annen husdyrgjødsel, resirkulert, organisk materiale fra storsamfunnet og mineralsk gjødsel kan brukes som et supplement.

I økologisk landbruk forutsetter man at belgvekster og resirkulert organisk materiale blir brukt i så stor grad som mulig ut fra lokale forutsetninger, og at ikke-økologisk gjødsel kun brukes som et mest mulig begrenset tillegg.

17 kg totalnitrogen/daa/år

Ifølge veileder B kan man tilføre maksimalt 17 kg totalnitrogen per dekar og år i form av husdyrgjødsel. Nedmolding av annet organisk materiale fra økologisk produksjon kommer i tillegg. Mengden beregnes i snitt for hele driftsenhetens godkjente spredeareal. Ikke-økologisk husdyrgjødsel regnes med i den totale mengden husdyrgjødsel. Ved eventuelt behov for tilførsel av ikke-økologisk gjødsel er det bare gjødselstoffer oppført i Liste 1 i Veileder B.

Gjødselmengde per dyr

Mengde gjødsel per dyr for flere husdyrslag har økt kraftig.  For eksempel har gjennomsnittlig levendevekt for mjølkekyr økt og fôringen er langt mer intensiv enn før. Dette øker næringsmengden fra hvert dyr. Utendørs gjødselkummer, særlig i nedbørrike strøk, uten tak samler opp mye regnvann og tynner ut gjødsla, det samme gjør vaskevann fra mjølkerobot der vann fra mjølkeanlegget går i gjødselkummen. Dette øker volumet av gjødsla. Standardtall brukt i gjødselplanlegging er under oppdatering.

 

Gjennomsnittlig N-innhold ulike gjødselslag

Debio gir ut ei liste over gjennomsnittlig nitrogeninnhold i ulik gjødsel. Deler av denne gjengis i tabellen under. Dette utgjør grunnlaget for beregningen av hvor mye konvensjonell gjødsel som kan tilføres. Tallene er veiledende verdier. Mener brukeren at gjødsla har andre verdier, skal dette dokumenteres ved en gjødselanalyse.

 Gjennomsnittlig nitrogeninnhold i noen gjødselslag (kg total-N)
 Gjødselkilde  Gjødseltype Nitrogen (kg/t)
     
 Storfe  Gylle (1 : 1 ) 1,7
 Blautgjødsel 3,4
 Våtkompostert blautgjødsel 3,0
 Fast gjødsel med strø 4,6
 Talle 3,5
 Tørrkompostert 5,0²
 Tørket 16,4
 Land (ublandet) 4,8
     
 Småfe  Blandet gjødsel 8,0
 Talle 6,5
 Tørrkompostert 6,0²
     
 Gris  Blautgjødsel 5,8
 Våtkompostert 5,0
 Fast med strø 5,5
     
 Hest  Uten strø 5,5
 Med strø 4,5
     
 Høns  Fast 14,8
 Fast med strø 12,0
 Tørket 50,0
 Broiler, fast 17,8
     
 Kompost  Organisk gardsavfall + storfegjødsel 5,0²
 Organisk gardsavfall + sauegjødsel 6,0²
 Rankekompostert matavfall 5,0²
     
 Andre  Hornmjøl 120
 Blodmjøl 130
 Beinmjøl 40
 Kjøttbeinmjøl 90
 Silopressaft 1,6
 Tang og tare (fersk)1 3,0
 Kilder:
 Debio
 1 NORSØK-registrering i prosjektet Alternative næringskilder i økologisk drift med lite eller ingen husdyrgjødsel
 ² kg per m³  kompostingsplanlegging


Les mer:
>> Gjennomsnittlig nitrogeninnhold i noen gjødselslag (kg total-N) av Debio

>> Mengd utskild husdyrgjødsel - forslag til nye standardtall. Bioforsk Rapport (8) 109

>> Husdyrgjødsel og lagerkapasitet