Gjødsel & næring

Kalkingsmidler-

De viktigste kalkingsmidlene er kalkstein, dolomitt og skjellsand. Noen andre typer er beskrevet, da de finnes på markedet, men ikke alle er tillatt å bruke i økologisk drift.

Av Kirsty McKinnon og Sissel Hansen, Bioforsk Økologisk

Kalkstein og dolomitt

Kalksteinsmjøl er malt kalkstein. Kalkverdien ligger ofte rundt 45-50 % CaO. Dolomittmjøl er malt dolomitt. Det inneholder magnesium (Mg) i tillegg til kalsium. Det beregnede innholdet av CaO + MgO er gjerne knapt 55 %. Kalkstein har raskere oppløsningstid enn dolomitt. Til spredning direkte på jorda bør ikke kalken være finere enn 0,2 mm av hensyn til støvplagene under spredning. Særlig grove partikler over 1-2 mm har langsom oppløsningstid.

Man skiller mellom finmalt, grov og granulert kalk og dolomitt. Kravet til finkalk er at 80 % av kornene skal være finere enn 0,4 mm. For grovkalk skal bare 35 % av kornene være finere enn 0,4 mm. Grovkalk er billigere, slik at en kan kompensere for eventuelt mindre kalkeffekt ved å bruke større kalkmengder. I granulert kalksteinsmjøl og granulert dolomitt er det brukt avfall fra celluloseindustrien til bindemiddel i granulatene. Granulert vare er noe dyrere, men er lettere å spre.

Skjellsand

Skjellsand er knuste og hele skjell i blanding med grus, sand og leire. Kalkverdien kan variere noe, men skal tilsvare minst 30 % CaO.

Skjellsand deles inn i fire kategorier etter kvalitet og kornstørrelse:

  1. godt forvitra, tynt og skjørt skjellsandmateriale (mergel, snegler og rur)
  2. godt forvitra, tjukt skjellsandmateriale (blåskjell, oskjell, østers og liknende)
  3. lite forvitra, tjukt skjellsandmateriale (blåskjell, oskjell, kuskjell og liknende)
  4. korallskjellsand/rugl/kalkalger (Lithothamnion sp.)

Sterkt forvitra, tynne og skjøre muslinger, skjellsand av koraller og kalsifiserte alger løser seg ganske raskt i jorda og har dermed en ganske hurtig kalkvirkning. Slik skjellsand inneholder ofte også magnesium, og har en kalkvirkning som er fullt på høyde med kalkstein og dolomitt. Skjellsand av tjukke skjell med perlemorglans er svært tungt løselig, og har en langsiktig kalkvirkning. Skjellsand inneholder ofte 20-25 % vann, og kalkverdien må derfor justeres for vanninnholdet. I tillegg til kalsium inneholder skjellsand større eller mindre mengder magnesium og andre mineraler. De porøse skallene kan også være med og bringe luft inn i ei tett jord, og grov skjellsand kan brukes som jordforbedrer på myrjord.

Brent kalk

Brent kalk lages ved sterk oppvarming av kalsiumkarbonat. Nybrent kalk består vesentlig av CaO blandet med mindre mengder leiraktige og sandaktige bestanddeler. En kan regne med et CaO-innhold på 80-90 %. Kravet er at det skal minst være 65 % CaO. Brent kalk er etsende og har en rask, men kortsiktig virkning. Dette middelet kan ikke brukes i økologisk landbruk.

Avfallskalk og kalkholdig slagg

Noen industribedrifter leverer avfallskalk. Fra cellulosefabrikker får en cellulosekalk som inneholder 20-30 % CaO. Fra sukkerbedrifter, garverier og gassverk kan en også få avfallskalk. Ingen av disse midlene har per i dag godkjenning for driftsmiddelmerket.

Biokalk/mikrokalk

Kalk kan tilføres sammen med husdyrgjødsel. Det er da snakk om svært finmalt kalk som finnes både flytende som kalkslurry og som finmalt kalk i fast form. Det drives forskning for å finne fram til anbefalinger for bruk, både med tanke på kalkvirkning på jord og eventuell nitrogenbinding i gjødsel.

Regler for økologisk landbruksproduksjon

I veileder B finnes liste over godkjente kalkingsmidler for økologisk produksjon.