Gjødsel & næring

Kalking i økologisk landbruk-

Kalking fører til en kortvarig, men mer intens nedbrytning av det organiske materialet i jorda, noe som medfører at organisk bundet næring frigis. Kalkingspraksis må derfor vurderes med omhu for å unngå utarming av jorda og eventuelt avrenning av næringsstoff.

Av Kirsty McKinnon og Sissel Hansen, Bioforsk Økologisk

Forskning gir grunnlag for å anbefale ei mer sparsom kalking i økologisk drift sammenliknet med konvensjonell. Årsaken er at i jord som får organisk gjødsel, skjer det ingen drastisk nedgang i pH slik tilfellet er ved bruk av lettløselig handelsgjødsel. Tilførsel av organisk materiale reduserer også risikoen for næringsstoffmangel eller -forgiftning, som ellers kan være et problem ved for lav pH.

Organisk gjødsel og pH

Langvarige forsøk bekrefter at tilførsel av organisk gjødsel, for eksempel husdyrgjødsel, som regel fører til en pH-økning i jorda. Det er likevel vanskelig å si noe generelt om pH-utviklingen i jord da det varierer mye i forhold til klima, jordart og dyrkingspraksis. Det er derfor viktig at bonden følger med på utviklingen av pH-verdien i jorda. Måling av pH utføres vanligvis ved standard jordanalyser. pH-målinger kan også utføres av gardbruker eller ringleder ved hjelp av et pH-meter eller indikatorstrips som fås på apotek.

Jordorganismer og pH

Store variasjoner i pH-verdien kan få uheldige konsekvenser for mikrolivet i jorda. Av den grunn er det fordelaktig å bruke mer seintvirkende kalkslag.

Jordtype og dyrkningspraksis

Selv om det generelt er behov for mindre kalk i økologisk drift, er det nødvendig med mer forskning på hva som er tilfredsstillende pH-verdier på ulike jordtyper og ved ulik dyrkingspraksis, før en kan gi sikre tilrådninger for kalking.

Regler for økologisk landbruksproduksjon

I veileder B finnes en oversikt over kalkingsmidler som er godkjent