Gjødsel & næring

pH og plantetrivsel-

Av Kirsty McKinnon og Sissel Hansen, Bioforsk Økologisk

De fleste kulturplanter trives dårlig ved lav pH i jorda fordi det fører til redusert forsyning av plantenæringsstoff og hemma plantevekst. De viktigste årsakene til at dette skjer, er at:

  • tilgjengeligheten av plantenæringsstoff, spesielt fosfor, kalsium, magnesium og molybden, blir dårligere
  • rotveksten reduseres på grunn av forgiftning. Spesielt aluminium og mangan løses lettere ved lav pH
  • omsetningen av det organiske materialet reduseres sterkt fordi bare sopp og noen syretolerante bakteriearter er aktive
  • jorda får dårlig struktur
  • utvaskingen av blant annet kalsium og magnesium øker
  • nitrogenfikseringen reduseres

Basisk jord og næringsmangel

Hvis jorda er for basisk, kan det også oppstå problemer. Mangan, sink, bor, nikkel, kobber og jern er lite tilgjengelig ved høy pH, noe som kan føre til mangel hos plantene. Ved sterk kalking kan også fosfor bli mindre tilgjengelig fordi det bindes til kalsium.

Ideell pH-verdi

Hva som er en ideell pH-verdi for sunn plantevekst, varierer med jordtype og planteslag. I myrjord, som har et svært lavt innhold av mineralpartikler, er for eksempel ikke aluminiumforgiftning noe problem, så her kan det være god plantevekst under pH 5,5. Blir pH over 6,5 på myrjord, kan plantene derimot lett få jernmangel.

Opptak av næringsstoffer ved ulik pH. Ill: Skøien, 2003.
 

Jordtype påvirker pH- toleranse

Siden sandjord inneholder mye mindre lett tilgjengelige mineralpartikler enn leirjord, tåler plantene noe lavere pH når de vokser i sandjord. Planter i sandjord er derimot mer utsatt for mangel på mangan og sink når pH nærmer seg 7, enn planter i leirjord.

Planter har ulik toleranse for aluminiumsforgiftning. Bygg og løk er eksempler på planter som er ømfintlige for sur jord og raskt får skade på røttene når pH i mineraljord går under 5. Havre, rug og potet tåler derimot bedre litt sur jord. Innenfor de ulike vekstene kan det også være store sortsforskjeller.