Gjødsel & næring

Ulike kulturers behov for vann-

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Vanning korn

I kornets buskingsfase er det viktig at det er god fuktighet helt oppe i jordoverflata. Faren for aborteringen av buskingsskudd er størst tre-seks uker etter spiring, og vann er spesielt viktig i denne perioden. Det bør vannes om ikke den naturlige jordfuktigheten er god nok, 10-15 mm kan være tilstrekkelig. Tørke i buskingsfasen kan på noe sikt gi etterrenninger, selv om vannforsyningen blir tilfredsstillende seinere. Etterrenning fører til ujevn modning i åkeren. Vær forsiktig med vanning på tunge jordarter, fordi jordpartiklene lett kan klistres så tett inntil hverandre at det dannes skorper
i overflata ved opptørking.

Tilstrekkelig vann i strekningsveksten og ved skyting er viktig for avlingsnivået. Kornet bør, om nødvendig, vannes til etter begynnende gulmodning. Dette gjelder spesielt hvete og havre, mens det hos bygg er mindre lønnsomt å vanne etter at aksene er fullt synlige.

Vanning potet

Potetknollene spirer selv om det er tørt. Når knollene dannes, er jordfuktigheten viktigere, da tørke reduserer antallet knoller som dannes. God og jevn fuktighet i knollenes vekstperiode bidrar til god knollvekst.

God jordfuktighet under knolldanningen reduserer faren for flatskurv. Dette gjelder også for gulrot og rødbeter. På lett jord, for eksempel sandjord, bør en være spesielt oppmerksom på dette.

Jevn tilførsel av vann er spesielt viktig hos sorter som lett danner vekstsprekker og kolv, noe som blant annet gjelder for sortene ´Troll´ og ´Peik´.

Vanning bør skje om natta, da plantene likevel har fuktig overflate. Dette kan begrense tørråteangrepet noe. Mellom hver vanning bør bladverket tørkes opp, og det må ikke stå vann i fåra. Forekomsten av virus, som gir rustflekker i knollene, kan øke ved for mye vanning, men dette er mest vanlig på jordarter som i utgangspunktet er tunge og dårlig drenert.

Følgende vannmengder per vanning kan anbefales i potet 10-14 dager etter spiring:

Sandjord: 15-30 mm
Leire: 24-40 mm
Myrjord: 40-80 mm

I tørre somrer bør det vannes med ti dagers mellomrom i juni og juli, og deretter med 14 dagers mellomrom. Vanninga kan utsettes en dag for hver 3. mm nedbør, forutsatt at nedbøren er over 10 mm.

Vanning erter

Dersom det er for tørt ved begynnende blomstring hos erter, blir antallet belger sterkt redusert. Tørke på et tidligere utviklingstrinn kan redusere antall planter, men dette reduserer ikke nødvendigvis frøavlinga noe nevneverdig.

Vanning frøeng

Behovet for vann i ei frøeng er størst på forsommeren. I blomstringstida bør været helst være varmt og tørt for å få konsentrert blomstring. Plantene kan med fordel tørke helt opp før en starter vanninga. Begynner en for tidlig, vil bladmassen øke og gjøre treskinga vanskelig.

Vanning gras

Eng, beite og fôrvekster trenger jevn vanntilgang hele sesongen for å gi gode avlinger. Fordampningen fra graset etter slått vil halveres rett etter slåtten og en-to uker framover. Timotei, raigras og hvitkløver er de minst tørkesterke blant engvekstene. Hundegras er forholdsvis tørkesterk, men yter mer ved god vanntilgang. Rødkløver, luserne og bladfaks er svært tørkesterke.

Vanning etter slått gir fart på gjenveksten. Vanning umiddelbart etter spredning av husdyrgjødsel er fordelaktig for å vaske gjødsla ned i jorda og dermed redusere faren for næringstap og tilgrising av bladverket.

Vanning kål og kålrot

Mens kålplantene ennå er små, er ikke behovet for vann så stort.

Kålen utnytter gjødsla bedre ved rikelig vanntilgang, og jevn fuktighet er viktig for å redusere faren for vekstsprekker i tidlig kål og kålrot.

Dersom det på et tidlig stadium er svært varmt, vil høy fuktighet øke faren for klumprotangrep.

Vanning gulrot

Til gulrot bør det benyttes vanningsanlegg med høyt trykk og små dyser, slik at vannet forstøves og det ikke dannes jordskorper ved opptørking. Etter at gulrota har etablert seg, kan tørke faktisk være fordelaktig. For tidlig vanning i gulrot fører til mye bladverk og korte røtter.

Vanning når gulrota har utviklet fire blad (rota er da cirka 2 mm tjukk), og 10-14 dager framover, kan anbefales dersom det er fare for flatskurv. I sørøstlige deler av landet kan angrep av jordfly være et problem i tørre og varme år. Ved tørke i begynnelsen av juli kan vanning redusere faren for angrep.

Behovet for vann blir større når bladene begynner å dekke radene og rota er i rask utvikling. Det hevdes at smaken på gulrota blir bedre ved jevn fuktighet.

Vanning knollselleri

Selleri er en av de grønnsakene som gir størst avlingsøkning ved vanning. Vanning rett etter planting er positivt for å sikre etableringen. Knollselleri har stort vannbehov, også på ettersommeren og høsten.

Vanning løkvekster

Vanning av løk og purre bidrar til store og årvisse avlinger. Løkvekstene viser sjelden symptom på vannmangel, men avlingsnedgangen blir stor. Fuktighet i forbindelse med setting er svært viktig for at nye røtter fra løkkaka skal dannes og etablere seg. Løk bør vannes lite, men ofte (10-15 mm vanning i begynnelsen og 15-20 mm seinere). Tørre forhold på et tidlig stadium fører til at løkdanningen avsluttes for tidlig.