Gjødsel & næring

Tidspunkt for vanning-

Vanninga må ta til før planten får synlige symptomer på tørke. Begynner plantene å visne, er det allerede for seint.

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

For å få en god utnyttelse av vanningsanlegget forutsettes det at en kjenner jorda si. En må vite hvor faren for tørke er størst, hvilke kulturer som har størst vanningsbehov, og på hvilket utviklingsstadium behovet er størst. Dersom en har et stort areal, er det viktig å starte vanningsanlegget i tide, slik at en rekker over hele arealet som skal vannes, før det er for seint.

Vanning om natta

Plantenes bladoverflate er fuktigere om natta enn om dagen. Dersom tilgangen på vann er begrenset, er det bedre vannøkonomi å vanne om natta, når fordampningen er minst. Dessuten vil en, ved å vanne om dagen, forlenge den perioden av døgnet da bladene er fuktige, noe som kan øke faren for utvikling av enkelte soppsjukdommer.

Vanning til oppal

Vanning om natta eller tidlig om morgenen bør også gjøres på planter i oppal. Til oppalsplanter bør en dessuten sørge for undervanning framfor vanning ovenfra.

Tensiometermålinger eller vannregnskap

Tidspunkt for vanning kan bestemmes etter to metoder:

  • Bestemme tidspunktet ut fra tensiometermålinger. Et tensiometer måler jordas sugeevne (tension). Denne metoden passer best på spesielle kulturer og på lettere jordarter. Vanning bør ta til når
    undertrykket er på 0,4-0,5 bar. Tensiometeret må stå i bakken permanent fra våren av.
  • Bestemme tidspunktet gjennom et vannregnskap som beregner underskuddet på vann. Her kreves det opplysninger om fordampning og nedbør.

Mengde

Det kan vannes cirka 30-35 mm per gang. På stive, moldholdige jordarter og på kulturer med dypt rotsystem kan det vannes mer. I kulturer med grunnere rotsystem og på lettere jordarter er 20 mm per gang tilstrekkelig, men det må da vannes oftere.

For små vannmengder (10-15 mm) øker som regel vannbehovet ved at fordampningen fra jordoverflata totalt sett blir større. For store vannmengder øker faren for utvasking av næringsstoff.


Les mer:
>> Vannregnskap
>> Ulike kulturers behov for vann