Gjødsel & næring

Valg av vanningsutstyr-

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Ved investering i vanningsanlegg må en ta hensyn til blant annet kultur, tilgangen på vann og jordtype.

  • Vanning med stort trykk og stor dyse på leirjord kan føre til at jordpartiklene klistres så tett inntil hverandre at det dannes skorper i overflata ved opptørking.
  • Jordarter som silt og finsand har såpass god kapillær ledningsevne at kulturer på slik jord bare unntaksvis trenger vanningsanlegg.
  • Kostnadene ved å etablere nytt vanningsanlegg eller ruste opp gammelt utstyr er såpass store at en bør gjøre grundige økonomiske beregninger på forhånd.
  • Tilgangen på vann har stor betydning for valg av anlegg.
  • Arrondering har stor betydning for valg av anleggstype. Ligger jordene spredd, vil etablering av vanningsanlegg bli svært kostbart, om det da ikke er muligheter for fellesanlegg med andre gardbrukere.

Dryppvanning

Dryppvanningssystemer er vannbesparende, men relativt kostbart. Ulike typer dryppvanning har store fordeler i enkelte grønnsakkulturer, frukt- og bærproduksjon samt i bladurter. Med dryppvanning vanner en bare der kulturplantene er, og en reduserer derfor spiremulighetene for ugrasfrø mellom planteradene og i planteraden. Videre er det svært viktig at bladplanter, som urter og salat, ikke får jordsprut, da dette kan redusere kvaliteten på produktene betraktelig. Utlegging av dryppslange under plast er vanlig i for eksempel jordbær.

Gjødsling via vanning

Teoretisk kan en gjødsle via dryppslangen, også i økologisk landbruk, men det er da stor fare for at dyser og hull tettes av fraksjoner av organiske gjødselmidler. Gjødselløsningen må være skikkelig fortynnet og godt filtrert før en prøver dette.


Les mer:
>> Gjødsling gjennom vanningssystemet