Gjødsel & næring

Jordas vannhusholdning-

Jordas evne til å lede og holde på vann avhenger av faktorer som jordart, jordstruktur og moldinnhold.

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Siltjord kan transportere en viss mengde vann opp til planterøttene etter hvert som det forbrukes, mens grovere jordarter har minimal transport av vann oppover. I leirjord kan vannet suges opp i de øvre lagene, men prosessen går langsomt, og forholdsvis mye vann bindes slik at det ikke kan utnyttes av plantene.

Pløyesåle og jordpakking

Ofte vil pløyesåle og andre trykkskader redusere den kapillære ledningsevnen, og dermed hindre at plantene får utnyttet vannet i jorda.

Rotsystem og jord påvirker vannopptak

Plantenes rotsystem har avgjørende betydning for plantenes evne til å ta opp vann. Hvor langt røttene går ned i jorda og fordeling i ulike dyp, er avgjørende for hvor mye plantene kan ta opp av det vannet som er lagret i jorda. Dette vil variere med kultur og jordstruktur. På sandjord er rotdypet cirka 60 cm, mens røttene kan gå ned til 1 m på leirholdige og godt drenerte jordarter.