Gjødsel & næring
Penger 002
Fra 2013 ble grøftetilskuddet gjenopprettet, ved at en ny forskrift om drenering av jordbruksjord trådte i kraft. I jordbruksavtalen ble det satt av 100 mill. kr til drenering for hvert av årene 2013 og 2014.Foto: Mona Ringnes

Økonomisk vurdering-

Om det lønner seg å drenere, er en økonomisk vurdering, som avhenger av verdien av forventet avlingsøkning, sammenholdt med grøftekostnader, rentenivå og avskrivningstid. Årlig kostnad er anleggskostnader fratrukket eventuelt tilskudd, delt på antallet år som grøftene vil vare. Inntekta omfatter større og mer årssikre avlinger, bedre kvalitet og lettere drift.

Avlingsøkninga etter drenering vil selvsagt variere sterkt med jordas tilstand. Det er ikke uvanlig at avlinga er redusert til under 200 FEm per dekar før en foretar omgrøfting, og da vil en kunne oppnå inntil 100 % avlingsøkning. I tillegg kommer fordelene med bedre driftsforhold, bedre utnyttelse av gjødsla og mindre overvintringsskader. Selv en avlingsøkning på 100 FEm vil gi et positivt økonomisk utbytte ved en fôrenhetspris på kr 3, en grøftekostnad på kr 3 000 per dekar, et rentekrav på 7 % og en avskrivningstid på 20 år. En regner med kr 100 per dekar og år i bedrede driftsforhold og mindre overvintringsskade. Kalkylen under må betraktes som en skisse som viser hvordan overskuddet kan regnes ut, men er ingen fasit. Ved større avlingsøkning enn 100 FEm blir selvsagt overskuddet større.

Nytte- og kostnadskalkyle ved drenering (uten tilskudd)   
  Kr per dekar/år
Nytte  
Avlingsøkning 100 FEm à kr 3 300
Bedre driftsforhold med mer   100

Sum nytte

400
Kostnader  
Årlige anleggskostnader, avskrivninger + renter: kr (3000 / 20) + kr 105 255
Vedlikehold 25
Emballasje og ensileringsmidler 30
Sum kostnad 310
   
Nytte - kostnad  90

Tilskudd

Fra 2013 ble grøftetilskuddet gjenopprettet, ved at en ny forskrift om drenering av jordbruksjord trådte i kraft. I jordbruksavtalen ble det satt av 100 mill. kr til drenering for hvert av årene 2013 og 2014. Både eier av jordbruksjord og og leier av jordbruksjord kan søke om tilskudd.

Tilskudd til drenering, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kr/daa. Ved annen grøfting kan det gis 15 kr per løpemeter, begrenset til 1 000 kr/daa. Søknad sendes kommunen.