Gjødsel & næring

Organisk materiale-

For økobonden kan det ha en spesiell interesse å undersøke jordas innhold av organisk materiale.

Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Det kan skje enkelt gjennom glødetapsmåling, der man veier en jordprøve før og etter gløding ved 550 °C. Vekttapet er et uttrykk for innholdet av organisk materiale. I leirholdig jord må glødetapet korrigeres for leirinnhold, så da er det en fordel å ha utført skjønnsmessig jordartsbestemmelse eller kornfordelingsanalyse i forkant for å kunne komme fram til et riktig moldinnhold i jorda. Hvis man bare vil sammenlikne utviklingen fra gang til gang, behøver selvsagt ikke glødetapene korrigeres, siden leirinnholdet endres lite over tid.

Total-N og total-C

En mer kostbar metode er bestemmelse av total-N og total-C i prøven. Jord som skal analyseres for total-C, må være fri for karbonater, eventuelt må verdien korrigeres for karbonatinnhold der dette er kjent. Det kan være aktuelt der det er brukt en god del skjellsand, og i kystområder der skjellsand forekommer naturlig i jorda. Stort sett er det lavt innhold av karbonater i norsk jord.

Innholdet av total-N og total-C er gjerne så godt korrelert at det kan være nok å be om innholdet av enten total-N eller total-C, men det kan være av interesse å følge med på C/N-forholdet i det organiske materialet over tid for å vurdere om det på lengre sikt skjer en netto binding eller frigjøring av nitrogen i jorda. Hvis man analyserer for total-C, kan man multiplisere denne verdien med 2,0 for å finne moldinnholdet i jorda.