Gjødsel & næring

Kjemiske analyser-

AL-metoden er den vanligste analysemetoden i Norge. Den tar sikte på å måle mengden plantetilgjengelig næring ved å ekstrahere jorda med svake organiske syrer og måle mengden av næringsstoff som kommer ut i ekstraktet. Analyseverdiene blir et øyeblikksbilde av det som i virkeligheten er dynamiske prosesser i jorda.

Av Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Næringsstoffene er bundet på mange ulike måter i jorda. De frigjøres over tid, og prosesser som plantevekst, fuktighet og temperaturvariasjoner påvirker frigjøringshastigheten. For kalium er det viktig å huske på likevekten mellom lettilgjengelig kalium, kalium som er hardere bundet til jordpartiklene, og ikke-ombyttbart kalium. Lettilgjengelig kalium er løst bundet til jordpartiklene eller oppløst i jordvæsken og bestemmes med AL-metoden. Kalium som er hardere bundet til jordpartiklene, måles som syreløselig kalium, og det ikke-ombyttbare kaliumet inngår i krystallstrukturen i mineralene i jorda. Når det tappes ut lettilgjengelig kalium, for eksempel fordi plantene tar det opp, vil det stimulere til økt frigivelse av kalium fra kilder som er tyngre tilgjengelige. Det er altså ikke slik at den mengden plantetilgjengelig næring som ekstraheres med AL-metoden, er en øvre grense for hva plantene kan ta opp av aktuelle næringsstoff. Planteveksten er i mange tilfeller vel så avhengig av en god jordstruktur og optimal vanntilgang som av næringsinnholdet i jorda, så lenge dette ikke blir ekstremt lavt.

Standardpakker

Vanligvis rekvireres «standardpakker», der laboratoriet analyserer for pH, volumvekt og ammonium-acetat- laktat-løselig fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalsium (Ca) og eventuelt natrium (Na) ( AL-metoden). Ifølge forskriftene skal glødetap også analyseres hver gang det tas jordprøver for å sjekke innholdet av organisk materiale i jorda. Enkelte ber i tillegg om syreløselig kalium ( K-HNO3). Husk at K-ALverdien inngår i den syreløselige K-verdien, så ikke kaliuminnholdet i jorda overvurderes. På jord som er utsatt for mangelsjukdommer på grunn av lite innhold av mikronæringsstoff, er det aktuelt med spesialanalyser, for eksempel for kobber (Cu).

Syreløselig kalium

For økologisk landbruk sin del bør standardpakka suppleres med syreløselig kalium, i alle fall på et representativt utvalg av prøver. Et unntak er rein organisk jord (myrjord), der K-AL-verdien i praksis vil være identisk med K-HNO3-verdien, slik at det ikke har noen hensikt å rekvirere syreløselig kalium. Men på mineraljord gir denne analysen svært verdifull informasjon. Prisnivået kan variere betydelig mellom de ulike laboratoriene.

Jordprøver hvert 4 - 8 år

Ifølge forskrift for gjødselplanlegging skal jordprøver tas hvert 4.-8. år. For pH er det behov for jevnlige analyser, men for de øvrige parametrene kan det være nok å analysere for hvert 8. år, hvis driftsopplegget er stabilt og avlingsnivået tilfredsstillende.


Les mer om:
>> pH - analyser
>> AL- løselige stoff og K-HNO3
>> Mineralsk nitrogen
>> Mikronæringsstoff