Gjødsel & næring

Fysiske analyser-

De tre aktuelle fysiske analysene i jordbrukssammenheng er analyser av tørrstoffinnhold, volumvekt og mekanisk sammensetning (andel leire, silt og sand).

Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Tørrstoffinnholdet er hvor mye tørrstoff jorda inneholder ved lagring i romtemperatur med normal fuktighet i lufta. Dette er interessant når moldinnholdet i jorda er stort (tørrstoffinnhold < 95 %), siden organisk materiale suger til seg vann ved lagring. Analyseverdiene fra laboratoriet er oppgitt i mg næringsstoff per 100 gram tørr jord, og analyseverdien må korrigeres for dette. I mineraljord er tørrstoffinnholdet som regel 95-98 %, og man trenger ikke å korrigere analyseverdiene for tørrstoff.

Volumvekt

Volumvekt trengs for å kunne regne ut næringsinnholdet i kg per dekar
i stedet for gram per kg jord. En kan selvsagt også bruke standardverdier for
volumvekt ut fra den jordtypen man har.

Diagram med fire eksempler på jordarter

Diagram med fire eksempler på jordarter med tilhørende tabell over andel leire, silt og sand. 

Diagram med fire eksempler på jordarter forts.
 

Mekanisk sammensetning

Mekanisk sammensetning kan undersøkes nøyaktig med kornfordelingsanalyser, men disse er ganske dyre og tilbys nok ikke av alle laboratorier. Det er ikke nødvendig å rekvirere  kornfordelingsanalyse for mer enn et representativt antall av jordprøvene. Eventuelt kan man slå sammen deler av flere jordprøver til egnede samleprøver for kornfordelingsanalyse. Resultater av kornfordelingsanalyser oppgis i prosent leire, silt og sand og må plottes inn i et kornfordelingsdiagram for at man skal komme fram til jordartsbetegnelsen, for eksempel siltig lettleire. Et slikt diagram er vist på figuren over.

Noen laboratorier, blant annet LAS ved NLH, tilbyr skjønnsmessig jordartsbestemmelse der for eksempel leirinnholdet klassifiseres ved hjelp av en rulleprøve (jo tynnere tråd som kan rulles av jordprøven, jo mer leire). Dette er en billig undersøkelse som i de fleste tilfeller gir tilstrekkelig kunnskap om jorda.

Prøvefrekvens mekanisk sammensetning

Det er ikke like stort behov for å gjenta de mekaniske analysene som de kjemiske. Verken mekanisk sammensetning, tørrstoffinnhold eller volumvekt, slik den bestemmes i laboratoriet, endrer seg nevneverdig over tid. Det bør være et mål å komme fram til en karakteristikk av jordarten eller, i de fleste tilfeller, jordartene på garden. Karakteristikken bør inneholde opplysninger om jordart, gjennomsnittlig volumvekt og tørrstoff der moldinnholdet er betydelig (slik at tørrstoffinnholdet blir lavere enn cirka 95 %). For å utarbeide en slik karakteristikk vil de fleste bønder ha nytte av
i alle fall én gangs grundig undersøkelse av jorda. Da kan en utføre en skjønnsmessig jordartsbestemmelse og eventuelt en kornfordelingsanalyse av cirka ⅓-¼ av prøvene, og finne volumvekt og innhold av tørrstoff i alle prøvene. Ut fra dette blir det laga standardverdier til seinere bruk.

Skjønnsmessig vurdering av jordart
Skjønnsmessig vurdering av jordart