Gjødsel & næring

Uttak av prøver-

For å få korrekt informasjon ut av analysene er det viktig at jordprøver tatt ved ulike tidspunkter kan sammenliknes. Det betyr at man bør ta ut prøvene på samme årstid, og på samme måte fra gang til gang.

Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Hvor mange prøver som bør tas ut per arealenhet, er først og fremst avhengig av jordvariasjonen og hvor intensiv drifta er. I noen kulturer, for eksempel grønnsaker, har en større behov for mer  detaljert kunnskap om jordas næringsinnhold. I praksis er prøvetettheten også avhengig av bondens interesse og betalingsvilje. Vanligvis bør prøvetettheten være 5 til 10 dekar per prøve. Dersom det er svært ensartet jord, kan man øke dette til cirka 20 dekar per prøve.

Fulldyrka jord

For hver 20.-30. dekar, avhengig av hvor ensartet jorda er, bør man på fulldyrket jord ta sammenhengende stikk fra 0 til 40 cm som fordeles på matjordlag og undergrunnsjord, gjerne cirka 0-20 og 20-40 cm jordprøver. Pass på at det ikke kommer med undergrunnsjord i matjordprøven (eller omvendt) der dybden av matjordlaget varierer.

Varige beiter

På varige beiter kan man ta ut jordprøver i 0-5 og 5-20 cm dyp. Hver jordprøve bør være en samleprøve av (minst) ni stikk med en jordprøvetaker.