Gjødsel & næring

Jordprøver og jordanalyser-

Jorda er en viktig ressurs på økologiske garder. Bonden forsøker å behandle jorda slik at den gir fra seg næring nok til rimelig gode avlinger år etter år. Gjødsla en har til rådighet, er ikke alltid nok til å kompensere for den næringen som føres bort i avlinger, og da er man avhengig av næringsreservene i jorda.


Av Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Mineralinnholdet i jorda (feltspat, kvarts, biotitt med mer) og den mekaniske sammensetningen (innholdet av leire, silt, sand og grus) har mye å si for næringsinnholdet. Mekanisk
sammensetning og innhold av organisk materiale (mold) er avgjørende for jordstrukturen og for hvor utsatt jorda er for erosjon og pakkingsskader.

Gjødslingsplan

Forskrift for gjødslingsplanlegging, fastsatt av Landbruksdepartementet 18. august 1995, beskriver plikten til å ta jordprøver under paragraf 3, Gjødslingsplan, punkt c):

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser.

Fra 1. januar 1998 ble alle norske bønder pålagt å utarbeide en gjødslingsplan hvert år, blant annet med dokumentasjon av jordart og jordanalyser for pH, fosfor (P), kalium (K) og moldinnhold. Bønder med «ekstensiv» drift, og/eller liten variasjon i arealbruken, kan få dispensasjon til å la gjødslingsplanen gjelde for fem år. Mange økobønder omfattes av denne ordningen.

Behov for jordanalyse

Behovet for analyser varierer med jordforholdene på stedet, hvor godt bonden kjenner jorda si, og hvor mye analysedata som allerede foreligger. Er det for eksempel en gard bonden nylig har overtatt, eller er det i forbindelse med omlegging til økologisk drift, er det behov for flere analyser enn der hver type jordanalyse over tid er tatt ut på en og samme måte og med jevne mellomrom.

Les mer

>> Utstyr for jordprøver og analyser

>> Uttak av prøver

>> Kart og prøvepunkt

>> Fysiske analyser

>> Kjemiske analyser

>> Organisk materiale

>> Tolking av data

>> Spadeprøve, jordforhold og lokalklima