Plante-dyrking

-Jord

Ei god oppalsjord skal gi gode forhold for spiring av frø, utvikling av røtter og opptak av næringsstoffer som trengs til plantens vekst. Næringsinnholdet må ikke være så høgt at spiring hemmes, men samtidig høgt nok til å sikre god næringstilgang. Enkelte arter er ømfintlige for høge ledetall ved spiring, men ved ledetall opp mot 2 vil de fleste frø spire godt i ei biologisk aktiv jord.

Av Liv Birkeland

Noen vekster kan det være aktuelt å prikle eller potte om i ei mer næringsrik jord eller tilføre gjødsel seinere i oppalet. Metode som velges for oppalet, må her tilpasses de rådende praktiske forutsetninger.

Ledetallsmålinger er vanlig i konvensjonelt hagebruk ved bruk av kunstgjødsel. Det er mer usikkert hvor verdifulle disse målingene er ved bruk av organiske gjødselslag. En såprøve med karsefrø eller frø av kulturplanten kan også gi en nyttig pekepinn på spireforholdene i mediet. Jordreaksjonen bør ha en pH-verdi i området 5,0-6,5.

Vann og luft

God vann- og lufthusholdning oppnås i ei jord med stort porevolum fordelt på både store og små porer. Uerfarne oppalere vil erfaringsmessig oftere drukne plantene enn tørke dem i hjel.

Varierende kvaliet

Innhold av uønskede soppsporer, frø, patogene organismer og stoffer som kan hemme spiring og skade planten må holdes på et minimum. Det finnes mange jordblandinger som er godkjent for bruk i økologisk landbruk. Hvor vidt disse egner seg som så- og oppalsjord vil variere. Det er grunn til å minne om at Debios driftsmiddelgodkjenning ikke er en garanti for agronomisk kvalitet, men kun forteller at produktet er tillatt brukt i økologisk produksjon. Erfaring viser at de ulike blandingenes egnethet som oppalsjord varierer mye - fra produkt til produkt, fra år til år og fra parti til parti. Ei organisk jord forandrer seg også over tid og ved skiftende temperatur og vanninnhold. Figur 1.1 viser hvor avgjørende oppalsjord kan være for resultatet. I forsøk testa NORSØK ut ulike jordblandinger, både ferdig innkjøpte, Debio-godkjente produkter og egne blandinger.

 Test oppalsmedie
Figur 1.1 Sluttavling (relative verdier) av hodekål der oppalet har skjedd i ulike jordblandinger. I oppal og på friland har forholdene ellers vært helt like. At ting er blitt gjort riktig i oppalet har altså avgjørende betydning for om kulturen lykkes.

 


Egne jordblandinger

Gode resultater kan oppnås med egne jordblandinger. Mange dyrkere har lang og god erfaring med å ta i bruk stedegne ressurser som torv, kompost, gjødsel. Ingredienser tillatt i økologisk landbruk kan også kjøpes inn der det er nødvendig. I rammene nedenfor er det eksempler på tre jordblandinger som fungerer bra til oppal av ulike vekster. I den første dekkes næringsbehovet av hønsegjødsel og kompost, gjerne fra lokale kilder. Den andre inneholder ei Debio-godkjent gjødsel (Økogødning 4-1-2), en dansk lupinkompost. «Sparstadblandinga» er godt kjent blant urtedyrkere.

De forskjellige jordblandingene fungerer mer eller mindre bra i ulike kulturer. Her er det imidlertid vanskelig å si noe generelt, anna enn at det oppfordres til å prøve ut litt sjøl og finne blandinger som passer godt inn i egen produksjon.

Oppalsjord med hønsegjødsel og husholdningskompost

 • 50 l naturtorv
 • 1,5 kg hønsegjødsel
 • 1,5 kg husholdningskompost
 • 0,5 kg sand
 • 0,5 kg leire eller leirgranulat


Oppalsjord med Økogødning 4-1-2

 • 50 l naturtorv
 • 1,5 kg leire eller leirgranulat
 • 0,5 kg skjellsand
 • 1 kg Økogødning 4-1-2


Sparstadblandinga

 • 100 l naturtorv
 • 1,4 l kalkdolomitt
 • 1 dl råfosfat
 • 5 dl tørka hønsegjødsel
 • 7 dl ( kjøtt-) beinmelmjøl
 • 0,6 dl kaliumsulfatsand

Ved bruk av egne blandinger er det viktig å la mediet få hvile og homogenisere seg noe før såing. La blandingen stå i minst 14 dager ved om lag 15 ºC (det gjelder også innkjøpte jordblandinger). Dette vil også kunne redusere eventuelle problemer med sopp og ugras i mediene, da disse vil stimuleres til spiring. Vær oppmerksom på dårlig lukt fra mediet. Det skal virke modent og stabilt uten lukt av ammoniakk eller svovelforbindelser.


Les mer:
>> God oppalsjord - en god start på livet
>> Test av oppalsjord