Plante-dyrking
Blomst av froe
Blomst av frø. Foto: Liv Birkeland

Frø og formeringsmateriale-

Grunnlaget for en vellykka kultur ligger i frøet som benyttes. Kvalitetsfaktorer ved frøet som har direkte innvirkning på dyrkinga er artens og sortens egnethet med hensyn til dyrkingsforhold, avlingspotensiale, avlingskvalitet, spiredyktighet, hygienisk kvalitet og fravær av smitte.

Det bør også tas hensyn til mer indirekte kvaliteter, slik som foredlingsstrategi (eks. F1-hybrider kontra stedegne sorter), frødyrkingsmetoder, behandling av frøet med mer. Formeringsmaterialet må være økologisk godkjent for å oppnå Debio-godkjenning.

Egen frøproduksjon

Å produsere eget frø er en ressurs for landbruket og slett ingen umulighet, verken praktisk eller formelt. Det er imidlertid barrierer for omsetning av slikt frø, da kjøp og salg er ulovlig uten offentlig godkjenning. En skal kunne dokumentere at frø som selges har gått gjennom ulike kvalitetstester, for eksempel med hensyn til innblanding av annet frø (reinhet) og soppsjukdommer (hygienisk kvalitet). Det er lov å bytte og gi bort egne frø.

Innkjøp

Innkjøp av frø må planlegges slik at såvarene er tilgjengelige når de trengs. Ofte kan det være aktuelt å benytte seg av utenlandske frøfirma, og da må postgang og eventuell fortolling medregnes. Se også www.okofro.no.

Friskt mormateriale må benyttes for arter som formeres vegetativt, slik som bær og en del urter.


Les mer:
>> Økologisk formeringsmateriale