Plante-dyrking

Veksthus og andre klimafremjande tiltak-

Alle planter stiller bestemte krav til klima og vekstvilkår elles. Mange av kulturplantene våre høyrer heime under heilt andre himmelstrøk. Til alle tider har grenser vorte flytta, så også med dyrkingsgrensene. Med ulike tiltak har ein freista å gjera klima betre. Det kan vera planter som treng totalt anna klima og må ha skikkeleg veksthus, eller planter som berre treng litt hjelp til dømes under oppalet dei fyrste vekene om våren. Til dei siste kan det vera nok med enkle tiltak.


Innan miljøet for økologisk landbruk vert det reist ein del motførestellingar mot veksthus og dyrking i veksthus. Dei fleste aksepterer ulike klimatiltak. Det er meir spørsmål om kvar ein skal setja grensene. Kva er økologisk veksthus? Kva er økologisk dyrking i regulert klima? Slike spørsmål er ikkje enkle å svara på. Veksthusproduksjon er meir energikrevjande i Noreg enn i sydlegare land. Kor mykje energi vil vera rett å bruka til slike produksjonar? Kan energitypen vera avgjerande? Skal det vera eit krav at forbrukarar skal ha tilgang til økologiske veksthusgrønsaker heile året? Kva er mest økologisk - å dyrka lokalt i veksthus eller dyrka i dei varmaste stroka og frakte rundt etterpå?

I det fylgjande vert det gått gjennom ulike klimafremjande tiltak, frå dei enkle til dei meir avanserte.