Fôrdyrking & beite

Gjødsling-

Rotvekstane fører mykje næring bort frå jorda, særleg kalium og nitrogen. Ved like tørrstoffavlingar fører fôrsukkerbete bort meir kalium enn kålrot og kålrot meir enn nepe. Dersom ein lèt blada av fôrsukkerbete liggje att på jordet, vil skilnaden bli mindre.

Olav Bø og Bjørg Fritsvold, Sogn Jord- og Hagebruksskule

Rotvekstane har relativt god evne til å gjera seg nytte av kalium som er bunde i jorda og i husdyrgjødsla, spesielt gjeld det kålrot. Ingen av dei aktuelle artane dannar mykorrhiza, difor er dei relativt sett dårlegare til å ta opp bunden fosfor. Dette er moment ein bør ha med seg når gjødslinga og vekstskifte skal vurderast.

Med den lange veksttida utnyttar rotvekstane husdyrgjødsla særs godt. All organisk gjødsel kan nyttast. Fôrsukkerbetane treng den kraftigaste gjødslinga. Ved god tilgang til husdyrgjødsel bør dei få 3-4 tonn per dekar. Kålrot og nepe kan klare seg med noko mindre.

Bormangel på fôrsukkerbete kan skade skotet, hjartebladet, og vert difor kalla hjarteròte. På kålrot og nepe kan bormangel gje vattersott. Det ser ut til at fôrsukkerbete er mindre utsett for bormangel enn kålrot. Ved lite bor i jorda vil det ofte vera rett å tilføra 2-3 kg boraks per dekar til rotvekstar. Dette krev førehandsgodkjenning frå Debio.