Omlegging-

Handlingsplan for økologisk landbruk-

Satsingen for å nå målsetningen om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk av jordbruksprodukter innen 2020 er konkretisert i en egen handlingsplan. Det første tiltaket er kampanje for økt kornproduksjon.

Landbruksdepartementets handlingsplan «Økonomisk, agronomisk - økologisk!» stadfester 15 prosent-målet for økologisk produksjon og forbruk, og angir tre strategier og mange tiltak for å nå dette målet i 2020. I handlingsplanens forord legger Lars Peder Brekk (daværende landbruksminister) vekt på at økologisk landbruk som en spydspiss i miljøretting av alt landbruk i Norge, i tillegg til økt etterspørsel etter økologiske varer, er viktige årsaker til myndighetenes satsing på økologisk landbruk.

Handlingsplanens har tre hovedstrategier

Legge grunnlag for at størst mulig andel av forbruket av økologiske matvarer kan fylles med norsk produksjon

  • Bidra til markedsutvikling og økt forbruk av økologiske matvarer i privat og offentlig sektor
  • Bidra til at arbeidet med å utvikle økologisk produksjon og forbruk forankres i flere sektorer enn i landbrukssektoren

Veivalgene som er knyttet til den første strategien omfatter tiltak som skal bidra til å styrke produksjonen av økovarer, gjennom mer forutsigbare og stabile rammebetingelser, styrke veilednings- og informasjonsarbeidet, støtte regional utvikling og styrke satsingen på produktutvikling.

I den andre strategien legges det vekt på å øke forbruket i privat sektor blant annet gjennom helkjedeavtaler, informasjonskampanjer og utvikling av alternative markedskanaler som direktesalg og abonnementsordninger.  Økt forbruk i offentlig sektor vil bli stimulert gjennom tiltak overfor barn og unge, veiledning overfor storhusholdninger og ved å sette betydningen av økologisk mat i et mer helhetlig forbrukerpolitisk perspektiv.

Tiltak som nevnes under den tredje strategien er blant annet knyttet til videreføring av interdepartementale samarbeidsprosjekter, satsing på sjømat, profilering av Norge i sammenheng med turistnæringen og utvikling av regelverk for økologisk tamreinproduksjon.

Fylkesinndeling

Handlingsplanen nevner også satsing på foregangsfylker, der økologisk produksjon har kommet godt i gang. Disse vil bli prioritert ved tildeling av offentlige midler til økologisk landbruk. Innen forskning legges det opp til evaluering av forskningsarbeid med tanke på å sikre overføringsverdier mellom driftsformer. Forskningsrådet blir dessuten bedt om å utarbeide anbefalinger om framtidig forskningsaktivitet for å nå 15 %-målet.

Handlingsplanen legger grunnlaget for det videre arbeidet i departementet, underliggende etater, virkemiddelapparat og fylkesmannsapparatet. Den første handlingsplanen for økologisk landbruk ble utarbeidet i 1995, og den nåværende planen er den fjerde i rekken.

Last ned handlingsplan (PDF 308 kB)