Plante-dyrking

-300-400 kroner mer per dekar korn

- kampanje for økt økologisk kornproduksjon

 

Selv med 40 prosent avlingsnedgang gir økokorn vel 300 kroner mer i dekningsbidrag enn konvensjonelt korn. Om avlingsnedgangen blir 25 prosent, øker merutbyttet til 400 kroner. Da er ikke ekstra arealtilskudd for økologisk kornproduksjon på 100 kroner per dekar tatt med.

 Tas det ekstra arealtilskuddet for økologisk kornproduksjon med, er det for 2011 og 2012 realistisk å forvente et merbidrag på minimum 400 kroner per dekar, fortsatt basert på en avlingsnedgang på 40 prosent i forhold til konvensjonell korndyrking. Et konkret tiltak som presenteres i Handlingsplanen for økologisk landbruk er en kampanje på 30 millioner kroner for å styrke økologisk kornproduksjon.

Arealtilskudd til økologisk kornproduksjon ble vedtatt under jordbruksforhandlingene 2008 og skal betales ut i 2011 og 2012. - Det betyr at omlegging må skje i 2009. Ekstratilskuddet på 100 kroner per dekar vil bli basert på søknad om produksjonstilskudd for alle vekster i vekstgruppen korn, dvs. korn til modning og krossing, erter, oljevekster og annet frø til modning og krossing.

Kampanje for økt økologisk kornproduksjon

«Kampanje for økt økologisk kornproduksjon» er en ettårig veilednings- og informasjonssatsing rettet mot konvensjonelle kornprodusenter. I januar 2009 vil det bli sendt ut en folder om økologisk korndyrking til alle konvensjonelle kornprodusenter. Praktiske anbefalinger for økologisk korndyrking finnes på Agropub. Med mål om å integrere veiledning om økologisk kornproduksjon i veiledning om kornproduksjon generelt arrangeres det regionale seminar for kornrådgivere, ansatte i landbruksforvaltning og landbruksorganisasjoner.

En viktig del av kampanjen rettes imot å etablere samarbeid mellom kornprodusenter og husdyrprodusenter. Tilrettelegging av samarbeid med tanke på utveksling av husdyrgjødsel gjøres ved at «Re-modellen» gjennomføres i 9 kommuner. For enklere og raskere rådgivning til produsenter som tenker på å utvikle et slikt samarbeid, er et dansk planleggingsprogram tilrettelagt for norske forhold.

Kornmottak og industri etterspør norskprodusert økokorn

I 2007-2008 ble det produsert 9 500 tonn økologiske korn og erter i Norge. -1 561 tonn hvete, 3 212 tonn bygg og 3 960 tonn havre. 85 prosent av dette gikk til fôrkorn. Økologisk mel solgt i Norge er hovedsakelig basert på importert korn. I 2007-2008 sesongen ble det importert 14 700 tonn økologisk korn: 2 800 tonn mathvete, 2 200 tonn spelthvete og 500 tonn mathavre. Fôrhvete utgjorde nesten halvparten.

Norgesfôr, Fiskå Mølle og Felleskjøpet Agri anslår ett umiddelbart behov på 25 000-30 000 dekar mer økologisk fôrkorn og 6 000 dekar mer til økologisk matkorn for å dekke dagens etterspørsel i Norge. Alle tre aktørene har nå egne mottak for økokorn i god geografisk spredning så kornet kan leveres direkte fra jorde. I tillegg skal frakttilskuddet gjøre det hele forsvarlig.

Etterspørselen er blitt større enn tilbudet

Ultrakjeden bruker i dag 40 prosent norsk korn i brødet sitt. Fra februar 2008 og ut året regner kjeden med å selge over to millioner økologiske brød. Bakergiganten Bakers forventer å selge minst 800 000 økologiske brød i sin nye serie første salgsår og vil gjerne gjøre det med norskt økokorn som basis.

«Kampanje for økologisk kornproduksjon» er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk Økologisk og prosjektet «Fellesløft for norsk økologisk matkorn» organisert under veiledningsprosjektet «Motivasjon for økologisk korn».Les mer:
>> Dyrknigsråd økologisk korn, ojle- og belgvekster
>> Omlegging på Agropub
>> Mer om kampanjen hos LMD