Gjødsel & næring

Jordvann-

Vann påvirker i stor grad næringsomsetning og plantenes opptak av næring i jorda. Næringsstoffer som ikke er bundet til jordfraksjoner eller i jordorganismer flyter rundt i jordvæske. Næringsstoffene når planterøttene gjennom fri vannstrømming, gjennom jordorganismer og/eller ved at røttene trekker vann til seg via osmotiske og kapillære krefter. Er jorda vassmetta over tid hemmes aktiviteten til jordorganismene og faren for tap av næring og forurensing via avrenning øker.

Mona Ringnes, Bioforsk Økologisk

Ulike jordtyper har ulik evne til å holde på og transportere vann. Leirjord har størst evne til dette, sand minst. Det betyr likevel ikke at vekster i leirjord nødvendigvis har tilgang på mer vann. Vannet kan bindes mye hardere til jordfraksjoner i leire enn i sand. I praksis betyr dette at leire og sand kan ha like mye plantetilgjengelig vann selv om total vannmengde er ulik.

Tørke og næringsomsetning

For å ta opp vann må planterøttene ha større tiltrekningskraft på jordvannet enn forholda som binder vann i porer og til jordfraksjoner. Tørker jorda ut, kan vannet bindes så hardt til jordfraksjonene og vannstrømmen gjennom jorda og til røttene stagnerer. Dette kan hemme næringsopptak og næringsomsetning ved at:

 

 • transport av næringsstoffer i jordvæska stagnerer
 • aktiviteten til jordorganismene som bryter ned og omstrukturerer organisk materiale og skiller ut eksudater som frigjør mineraler og næringsstoff hemmes da mange er avhengig av jordvæske for å leve og bevege seg
 • organismer og planterøtter kan ødelegges og tappes for væske (som også inneholder næring) og/eller få skadelige saltopphopninger på grunn av osmotiske krefter
 • vannet som blir igjen kan få høyere saltkonsentrasjon med forsurende effekt
 • næringsstoffer kjemisk og fysisk bundet til jordfraksjoner forblir utilgjengelig da det ikke fins vann til forflytning av stoffene eller organismer som kunne omstrukturert de fysiske bindingene

Det er altså ikke bare vann i seg selv som gjør at vekstene tar seg opp etter uttørring, men også at midlertidig hemming av næringstilgang opphører.

Vassmetting og næringsomsetning

Mange av organismene samt planterøttene i jorda trenger tilgang på oksygen (aerobe forhold). Vassmetting over tid er negativt ettersom:

 • det hemmer den biologiske aktiviteten ved å føre til anaerobe forhold (uten/lite oksygen)
 • det gir lavere jordtemperatur da mye av solenergien går med til å fordampe vann istedenfor å varme opp jorda
 • lavere jordtemperatur gir lavere aktivitet hos jordorganismene slik at nedbrytning og næringsomsetning hemmes
 • det kan forhindre næringsstoffer i å bindes til jordfraksjoner og organismer, og isteden vaske ut disse og organismer som inneholder næring, og slik øke tap via avrenning og forurensning
 • anaerobe forhold kan føre til opphopning av drivhusgassene karbondioksid, metan og lystgass
 • det hemmer utvikling av god grynstruktur fordi organisk materiale, mineraler, jordpartikler og organismer stadig vaskes bort og /eller "sorteres" vekk fra hverandre

Jordstruktur og organisk materiale

Hvor mye vann som er tilgjengelig i de ulike jordtypene påvirkes også av jordstruktur og organisk materiale. Organisk materiale og grynstruktur holder bedre på vann og næringsstoffer enn mineralpartikler alene og fungerer som stabiliserende buffer mot vassemetting, tørke, avrenning og jordpakking.

Antall porer og varierende porevolum er viktig. Store porer tar unna vann ved regnskyll/vanning, sørger for oksygentilgang og luftutveksling, og de mindre porene lagrer vannet. Meitemark, planterøtter og andre jordorganismer lager, lever i og vedlikeholder porer. De bygger også opp jordstrukturen og bidrar til aggregering av grynstruktur. Minst 10 prosent porevolum er gunstig for planterøttene og jordorganismer med tanke på luftutveksling.

Kortvarig vassmetting etter kraftig regnskyll er uproblematisk (med mindre det nettopp er gjødsla - faren for avrenning øker). Langvarig vassmetting derimot, kan degradere jordforholdene betydelig og dertil også økonomien. Høy grunnvannstand og jordstruktur bør utredes med tanke på jordforbedrende tiltak og drenering. Vassmetta jord over tid øker faren for jordpakking


Les mer:
>>
Vanning
>> Drenering