Omlegging-

-Ny EU-forordning

- hva med Norge?

Nytt EU-regelverk har blitt utarbeidet med ønske om forenkling, forbedring av strukturen og å gjøre regelverket mer forutsigbart. Regelverket tas inn i det norske uten forandring i ordlyden, men flere regler kan legges til spesielt for Norge.

Foruten selve hovedforordningen omfatter regelverket tilleggsforordninger med mer detaljerte regler, såkalte implementeringsregler. Dessuten er det utvidet til også å gjelde vin, akvakultur og gjær. Tekstiler, skogbruk og storhusholdninger omfattes ikke av det nye regelverket.

Ikrafttredelse i EU

Den nye forordningen trådte i kraft fra nyttår 2009 i EU. Den sammenfaller i stor grad med dagens regelverk. Det er fortsatt tillatt med regionale tilpasninger på bakgrunn av blant annet geografiske begrensninger, klima, spesielle utfordringer i husdyrholdet og tradisjonsprodukter. Mange av dagens unntak og tilpasninger kan videreføres. Nytt i forordningen er at den nå omfatter prinsipper og målsetninger for økologisk produksjon.

Logo og merking

Den nye forordningen gjør EU-logo og opprinnelsesmerking obligatorisk. Ny logo ble tatt i bruk 1. juli 2010. Nrske produsenter og leverandører bruker nå både EU-logo og Debio-merke.

Nytt regelverk i EU for økologisk fôr  

I 2012 trådte nytt regelverk for fôr i kraft i EU. Flere av bestemmelsene vil ha stor betydning for økologisk produksjon i Norge, men det vil ta tid før regelverket blir gjeldene her i landet. Kravet til egetprodusert fôr til drøvtyggere vil bli økt fra minst 50 til minst 60 %. Det innføres krav om minst 20 % egenprodusert fôr til enmagete dyr. Slikt fôr kan være produsert i samarbeid med andre økologiske gårder i regionen. Hvert enkelt land kan definere hva som menes med region.

Hva med Norge?

Det er usikkert når det nye regelverket vil tre i kraft i Norge. Forordningene, som også omfatter implementeringsregler, skal etter at det er gjennomført en høringsrunde tas inn i EØS-avtalen. Det skal også fastsettes en ny forskrift som det vil bli en egen høring av. Landbruks- og matdepartementet (LMD) ønsker at hovedforordningen og det meste av implementeringsreglene skal tre i kraft samtidig. Debio og Mattilsynet vil informere om eventuelle endringer og legge til rette for fleksible overgangsordninger der det er nødvendig. Norge kan ikke ha mindre strenge regler enn EUs regelverk. Det er også begrensninger på hvilke områder vi kan ha strengere regler. Debio har stilt spørsmål om det er behov for et eget, privat regelverk i tillegg til EU-regelverket. Dette kan være strengere enn det offentlige regelverket og tydeliggjøre norsk produksjon og forskjeller til konvensjonelt landbruk på områder som ikke omfattes av EU-forordningen, for eksempel energiforbruk og sosiale spørsmål.

Mattilsynet opprettet i 2008 et rådgivende regelverksutvalg med representanter fra faglag, forskning, organisasjoner, bedrifter og myndigheter. Utvalget skal bidra til bedre samarbeid mellom ulike parter innen økologisk produksjon, bedre kommunikasjonen ut til næringsaktørene, komme med innspill til arbeidet i internasjonale fora og vurdere behov for forenklinger og tilpasninger til norske forhold - alt dette i lys av internasjonalt og nasjonalt regelverk for økologisk produksjon. 

LES MER

>> EUs økoregelverk

>> Mattilsynet sine veiledere