Omlegging-

Inntekter planteproduksjon-

ved omlegging

Foto: Mona Ringnes

Inntekter fra planteproduksjonen vil endres ved omlegging til økologisk drift. Inntektene avhenger blant annet av valg av vekst, avlingsnivå, offentlige tilskudd og ikke minst merprisen som kan oppnås for produktene når karenstida er over.

Grete Lene Serikstad, NORSØK

På inntektssida må det skilles mellom karenstida (når jorda er under omlegging, men ikke ferdig omlagt) og tida etter omlegging (når produktene er godkjent og kan selges som økologiske, med en merpris). Karenstida for ettårige vekster og eng- og beitevekster er minimum to år. For flerårige vekster utenom eng- og beitevekster er karenstida tre år.

Merpris og omleggingstilskudd

Det gis ikke merpris på planteprodukter i karenstiden. Omleggingstilskudd ble avviklet i 2014.

Når karenstida er over og arealene er godkjent som økologiske av Debio, kan produktene selges som økologiske og oppnå en merpris. I tillegg til vanlige areal- og kulturlandskapstilskudd gis årlige, offentlige arealtilskudd for areal ferdig omlagt til økologisk drift.

For avtaleåret 2015/2016 er arealtilskuddet per daa fulldyrka økologisk drift:

 

  • Kr 300,- for korn og annet frø til modning og krossing
  • Kr 500,- for poteter
  • Kr 1 275,- for grønnsaker, frukt og bær
  • Kr 25,- for innmarksbeite og annet areal som blir dyrket økologisk (eng, beite, grønnfôr, fôrkålrot, fôrnepe, fôrraps, fôrmargkål, kross og raigras)
  • Kr 500,- for grønngjødslingsarealer.

 

Avlingsnivå

Avlingsnivået for både fôr- og salgsprodukter etter omlegging vil påvirke inntektene og dermed driftsresultatet. Å slutte med kunstgjødsel vil være en stor omstilling for jorda, og vil i de fleste tilfeller medføre en avlingsnedgang. Hvor stor denne nedgangen blir, avhenger blant annet av jordsmonn, tidligere gjødsling, tidligere produksjoner, annen næringstilførsel, grad av jordpakking og grøftebehov. Oppblomstring av ugras fordi en slutter med kjemiske sprøytemidler kan også bidra til avlingsnedgang.  Det er vanskelig å angi eksakte tall for avlingsnedgangen, men generelt vil det være slik at avlingene fra ettårige vekster som korn og grønnsaker vil gå mest ned, mens eng og andre flerårige kulturer vil oppleve mindre avlingsnedgang. Belgvekster som erter og kløverfrøeng vil i liten grad oppleve avlingsnedgang.

De fleste opplever at avlingsnivået øker igjen noen år etter omleggingsstart etter hvert som jorda omstiller seg.


Les mer:
>> Økonomi ved omlegging
>> Omlegging korn