Gjødsel & næring

Kalkingverdi og kalkmengder-

Kalkmengden som skal til for å heve pH, varierer med jordarten. Sandjord har liten bufferevne. Det trengs derfor lite kalk for å heve pH, men pH synker også forholdsvis lett igjen. Jordas bufferevne stiger med innhold av humus og leire. På leirjord og myrjord trengs det derfor mer kalk for å heve pH like mye som i sandjord. Virkningen holder seg imidlertid lenger. Mengden kalk som behøves, er nær knyttet til kalkmiddelets kalkverdi.

av Kirsty McKinnon og Sissel Hansen, Bioforsk Økologisk

Hvordan kalken virker, er avhengig av kalkslag og finmalingsgrad. Jo finere et kalkprodukt er, jo raskere vil det løse seg opp. Innholdet av kalsium (Ca) og magnesium (Mg) er avgjørende for evnen til å heve pH. Den syrenøytraliserende evnen blir oppgitt som CaO-ekvivalenter.

Kalkverdi

For å kunne sammenlikne ulike kalkslag bruker en begrepet kalkverdi. Veiledende kalkverdi over ett og fem år forteller om hvor mye kalk oppgitt som CaO-ekvivalenter som løses opp i løpet av denne tida. Det skrives som:

 CaO-ekvivalenter oppløst 1. år / CaO-ekvivalenter oppløst i løpet av fem år

Dersom kalkverdien er 40/40, blir all kalken oppløst i løpet av ett år og har en kalkvirkning tilsvarende 40 kg CaO når det tilføres 100 kg av kalkslaget. Er kalkverdien 20/40, er det en kalkvirkning på 40 kg CaO i løpet av fem år, men bare 20 kg første året. Den veiledende kalkverdien er svært nyttig for sammenlikning av ulike kalkslag som er til salgs på markedet. En oversikt over noen kalkingstyper med veiledende kalkingsverdi finnes på nettstedet til Mattilsynet. Der ligger det også et skjema for beregning av kalkverdi (et Excel-skjema som kan lastes ned). Ikke alle kalkingsmidlene i oversikten kan brukes i økologisk drift.

 Anslag over hvor mange CaO-ekvivalenter som trengs for å heve pH-verdien 0,1 enhet på ulike jordarter 
 Jordtype  Mengde CaO i kg per dekar 
 Grovsand  30
 Finsand  40
 Silt  50
 Mellomleire  50
 Stiv leire  65
 Mineralblandet moldjord  75
 Myrjord  90


Mengde kalk/dekar

Mengden som skal brukes av aktuelle kalkingsmiddel, regnes ut ved å bruke veiledende kalkverdi, vanligvis femårsverdien:

 Kalkbehov i kg per dekar/kalkverdi = kg CaO-ekvivalenter × 100