Omlegging-

Vekstskifte

Vekstskifte innebærer at ulike plantekulturer avløser hverandre på det samme skiftet. Dette har mange gunstige virkninger som gjør at vekstskifte har en sentral plass i økologisk landbruk. I vekstskiftet legges mye av grunnlaget for hvor vellykket planteproduksjonen blir, og for hvor stor arbeidsinnsats som blir nødvendig.


Av Ketil Valde, Bioforsk Økologisk

I Norge er jord som er egnet til åkerkulturer, en begrenset ressurs. Et viktig utgangspunkt for en vekstskifteplan er derfor å utnytte dyrket jord mest mulig til direkte menneskemat, i stedet for å bruke den til produksjon av dyrefôr. På mange bruk er likevel de naturgitte forholdene slik at en bør begrense eller unngå åkerkulturer og heller satse på flerårige vekster som krever minimalt med jordarbeiding.

Forkultur

Kulturveksten som sist var på et skifte, kalles forkulturen til den påfølgende veksten, og påvirker i stor grad vekstvilkårene til denne. Det er derfor viktig å ha en egnet forkultur.

I det følgende beskrives kort de viktigste effektene av vekstskifte, og det gis tips om praktisk framgangsmåte ved planlegging og hva en bør ta hensyn til i planen. For å klarlegge plasseringa av de enkelte vekstene i vekstskiftet henvises det til dyrkingsbeskrivelser under fôrdyrking & beite og plantedyrking.

>> Effekter av vekstskifte

>> Hvordan planlegge et vekstskifte

>> Vekstskifte på husdyrgarder

>> Vekstskifte på garder med få eller ingen husdyr

>> Vekstskifte grønnsaker