Fôrdyrking & beite

Innmark

Når innmarka blir nytta som beite, er det ofte mellombels i kulturar som først og fremst blir dyrka for hausting til seinare fôring. Det kan òg vere rett bruk av det fulldyrka arealet å dyrke kulturar berre for beiting, slik som grønfôrbeite eller varig beite i innmarka.