Fôrdyrking & beite
Eng og tingvollkirka
Foto: Liv Birkeland, Bioforsk

Etablering av eng-

Enga kan kallast motoren i eit økologisk vekstskifte. Når ein dyrkar eng dannar det seg verdifull humus som stimulerer jordlivet. Enga har dessutan nitrogenfikserande vekstar som kjem seinare kulturar til gode. Ei god eng har òg positiv påverknad på ugrassituasjonen fordi mange ugras vert utkonkurrerte av engvekstane.

Hovudproduktet frå ei eng er sjølvsagt graset, som anten blir beita direkte eller hausta for ensilering til surfôr eller tørka til høy. Samansetnad av plantar i enga og val av dyrke- og haustemetodar avgjer kva avling ein kan hauste. Kvaliteten på økologisk eng er ikkje dårlegare enn i konvensjonell dyrking, men det er vanleg å rekne mellom 10 og 20 % avlingsreduksjon i økologisk drift. Reduksjonen er avhengig av jordtype og tilgang på husdyrgjødsel. For å få ei godt etablert og produktiv eng er det viktig å gjere godt jordarbeid i forkant.

Les meir:

>> Fornying av permanent eng og beite

>> Langvarig eng