Fôrdyrking & beite

Godt grovfôr-

Sist endret: 11/03/2017 09:24

Grønfôr-

Der er mange årsaker til at dyrking av grønfôr kan tilrådast.

Sist endret: 10/05/2017 14:03 Les mer

Rotvekstar til fôr-

Nepe, kålrot og fôrsukkerbete er dei tre artane som går under samlenamnet rotvekstar. Dei er alle toårige planter som utviklar bladrosett og seinare knoll med opplagsnæring første året. Neste år skyt det ein blomsterstengel opp frå knollen. Knollen blir i daglegtale kalla rot. Dette er noko upresist, fordi knollen er sett saman av ein rotdel og ein stengeldel. Rotvekstdyrking er arbeidsintensivt, og mykje av arbeidet er det same om avlinga vert stor eller liten. Ein må difor leggje vinn på å sikre gode avlingar.

Sist endret: 10/03/2017 12:39 Les mer

Kraftfôr

I økologisk landbruk er det et mål at kvar husdyrgard i størst mulig grad skal være sjølvforsynt med økologisk fôr. Fôringa skal være allsidig og tilpassast behova til det enkelte dyreslag. I mangel av slikt fôr, kan fôr frå andre produsentar som driver økologisk nyttast.

Sist endret: 25/08/2011 10:11 Les mer

Beite

Det er mange grunnar til at bruk av beite til storfe generelt, og mjølkekyr spesielt, er ønskjeleg i økologiske driftsopplegg. Beitegras er eit billig og næringsrikt fôr som kan gi grunnlag for ein stor produksjon av mjølk med høg kvalitet. Men beiting er ei vanskeleg og kunnskapskrevjande driftsform, mellom anna fordi plantane heile tida vert påverka av beitande dyr ved selektiv beiting, ved spreiing av gjødsel og urin og ved trakk, og fordi kvalitet og mengd av beitegraset varierer gjennom heile sesongen. Beiteareala må drivast slik at ein kan utnytte potensialet til beitevekstane og sikre ein jamn tilgang på beitegras av god kvalitet. I tillegg må ein ha grunnlag for å vurdere behovet for supplering med kraftfôr og grovfôr.

Sist endret: 04/11/2011 09:26 Les mer

Om frø og formeringsmateriale

Økologisk såvare og formeringsmatereiale (settepotet, stiklinger og lignende) skal brukes dersom det er tilgjengelig. På nettsida www.okofro.no, som drives av Mattilsynet, finnes lister over tilgjengelig økologisk såvare. Dersom økologisk såvare ikke finnes, kan annen såvare brukes etter gitte retningslinjer.

Sist endret: 19/06/2014 13:53 Les mer

Hvor mye kløver er det i enga?

Kløverandelen i eng er viktig for avlingsmengde, fôrkvalitet og gjødselbehov. Bioforsk Økologisk har laget ei bildesamling av stående eng med tilhørende fasiter på kløverandelen for hvert bilde.

Sist endret: 10/05/2013 11:32 Les mer

Girskifte med vekstskifte!-

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette. Vekstskifteplanlegging er komplisert, men tar en utfordringen med å planlegge et vekstskifte for gården lærer en mye på veien. Planlegg for minimum ugras og maksimum jordstruktur og næringsfiksering.  Enga er motoren i økologisk dyrking, og nå trengs et girskifte i korndyrkinga.

Sist endret: 19/02/2017 15:45 Les mer

Krossensilering av korn-

Her ser vi hele operasjonen fra treskertanken oppi krosseren og i storsekk, som henger i frontlasteren. Foto: Rune Granås

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder. Det kan også være et godt og smakfullt fôralternativ for å redusere kraftfôrkostnader i andre deler av landet. I begge tilfellene er det en forutsetning at det er tilstrekkelig grovfôrareal FØR man begynner med korndyrkingen.

Sist endret: 27/02/2017 12:52 Les mer

Utnytt egne ressurser og løft blikket-

Det er stort behov for økologisk korn til økologisk kraftfor. Nærmere 50 % av kornet i det økologiske kraftforet er importert, noe som gjør det kostbart og ikke minst lite miljøvennlig.  I økologisk landbruk ønskes mest mulig bruk av lokale ressurser.  Derfor er det viktig å motivere til økt økologisk kornproduksjon i Norge. Det er flere måter å drive økologisk kornproduksjon på selv om ikke alt ligger til rette i utgangspunktet.

Sist endret: 27/02/2017 12:48 Les mer
Kalender
Det er ingen aktiviteter i kalenderen for øyeblikket