Jord - arbeiding

Jordpakking

Jordpakking kan oppstå ved bruk av tung redskap, særlig når jorda er fuktig. Fuktig jord er mye mer utsatt for kjøreskade enn tørr jord.

Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk - redigert fra boka Økologisk jordkultur (Hansen og McKinnon, 1999)

Kornfordeling og humusinnhold har mye å si for hvor godt jorda tåler pakking. Leire, silt og finsand kan være svært utsatt for jordpakking, mens grovere sandjord tåler en del mer kjøring enn disse. Steinrik jord som morene tåler også en del kjøring på grunn av en heldig kornsammensetning.

Organisk materiale

Med økende innhold av organisk materiale øker evnen til å tåle kjørebelastning. Myrjord, uten mineralpartikler, er imidlertid utsatt for kjøreskader.

Jordpakking

Jordpakking ødelegger jordstrukturen og tetter de store porene som er viktige for vann- og lufttransport. Jordarbeidingen blir dermed mer krevende på pakket jord. Rotutviklingen hemmes, omdanning og mineralisering går langsommere, nitrogen går lett tapt til luft, og belgvekstenes nitrogenfiksering hemmes når jorda er pakket.

Jord som er pakket, tørker seinere opp om våren og etter nedbør, og er vanskelig å drenere. Overflateavrenning og fare for erosjon øker også når jorda er pakket. Noen ugrasarter klarer seg bedre enn kulturplantene i pakket jord. Et eksempel er tunrapp, som trives på et hardtrampa tun.

Følger av jordpakking

  • nedsatt avling
  • mindre belgvekster og grasplanter, mer ugras i enga
  • dårligere avlingskvalitet
  • økt forurensningsfare
  • økt erosjonsfare
  • seinere våronn
  • flere overvintringsskader på eng
  • mer energi og tid må brukes til jordarbeiding og ugraskamp


Les mer:
>> Reduser dielselkostnadene og unngå samtidig jordpakking