Jord - arbeiding

Alternativer til vanlig pløying-

Pløying har flere negative sider, og mange er på jakt etter alternativer. Få metoder virker like godt mot rotugras som pløying.

Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk - redigert fra boka Økologisk jordkultur (Hansen og McKinnon, 1999)

Kemink jordarbeidingssystem

I Tyskland og Danmark benytter enkelte økologiske garder Kemink jordarbeidingssystem. Pløying brukes ikke, i stedet brukes faste kjørespor og grubbing i 40-50 cm dybde. Festestanga på grubberen er smal og mest mulig loddrett for å forstyrre jorda minst mulig. Selve gåsefoten løfter jorda og bryter i stykker større jordklumper. Systemet er ellers spesielt ved at det ikke tilføres næring utenfra, og ved at belgvekster brukes i liten grad.

Organisk-biologisk jordbruk

Organisk-biologisk jordbruk er en av driftsformene i økologisk landbruk. Metoden er særlig utbredt i Tyskland og Sveits. I organisk-biologisk drift skal en helst ikke bruke plog. De negative virkningene på mikroorganismene i jorda ved å vende jorda vurderes som så store at slik  jordarbeiding frarådes. Jordorganismene er tilpasset levevilkårene i helt spesielle sjikt, og trives ikke hvis de blir flyttet til andre nivå. I stedet blandes mindre mengder organisk materiale skånsomt inn i den øverste delen av jorda og rotugraset reguleres på andre måter enn ved pløying.

Faste kjørespor

Faste kjørespor kan være aktuelt i radkulturer, korn og andre kulturer. Jorda bearbeides da med ulike redskaper mellom kjøresporene. Faste kjørespor gir mulighet til god jordstruktur, men forutsetter liten kjørebredde, noe som betyr mye kjøring.

Stubbkultivator

En stubbkultivator kan utføre all grovere jordarbeiding på lett jord ned til cirka 15 cm. Planterester og husdyrgjødsel må være findelt før det blandes inn i jorda, slik at det blir moldet skikkelig ned. Et aktivt jordliv med mye meitemark gjør det lettere å klare seg med bare en kultivator.

Redusert jordarbeiding

I vanlig landbruk er det utviklet driftsmetoder med redusert jordarbeiding, blant annet innenfor korndyrking. En kan spare drivstoff og arbeidstid, men i de fleste tilfeller forutsetter slik drift bruk av kjemiske ugrasmidler. Dermed er dette så langt lite aktuelt i økologisk drift.