Økonomi & marknad

Offentlige tilskudd-

Formålet med tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til omlegging til økologisk drift og bidra til at etterspørselen etter økologiske produkt dekkes.

Tilskudd for areal og husdyr

Arealtilskudd skal bidra til å opprettholde økologisk drift. Husdyrtilskudd skal bidra til økologisk husdyrproduksjon. Omleggingstilskuddet avvikles fra 2014.

Produksjonen må tilfredsstille bestemmelsene i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Det er en forutsetning for å få tilskudd at produksjonen er kontrollert og godkjent av Debio. Minste areal for tilskudd er 1 dekar.

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd blir det også søkt om tilskudd til økologisk landbruk. Landbruksdirektoratet, tidligere Statens landbruksforvaltning, forvalter disse tilskuddene. Søknadene kontrolleres mot Debios registreringer. Det er derfor viktig at søknad om tilskudd til Landbruksdirektoratet stemmer overens med Debios registreringer. Søknad sendes det kommunale landbrukskontoret. Fylkesmannens landbruksavdeling er klageinstans.

Arealtilskudd
For at det skal gis arealtilskudd, må arealet være kontrollert og klassifisert som økologisk areal i løpet av vekstsesongen. Arealtilskuddet gis som et årlig tilskudd for areal som er ferdig omlagt til økologisk drift. I tillegg til vekster som er berettiget areal- og kulturlandskapstilskudd, er arealer som brakkes berettiget arealtilskudd til økologisk landbruk, forutsatt at brakking skjer for å bekjempe ugras.  Areal til urter kan føres sammen med annet grønnsakareal. Innmarksbeitearealet normeres med faktor 0,6.

For avtaleåret 2014/2015 er tilskuddet per dekar fulldyrka
Fulldyrka Sats, kr/dekar
Korn til modning og krossing  300,-
Poteter  500,-
Grønnsaker, frukt, bær  1000,-
Grønngjødslingsarealer  500,-

Grovfôr (eng, innmarksbeite, grønnfôr,
fôrkålrot, fôrnepe, fôrraps, fôrmargkål, raigras) og brakk)

 25,-

 

Grønngjødsling
Grønngjødslingstilskudd gis for inntil 1/3 av foretakets økologisk drevne areal, forutsatt at 2/3 er økologisk korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær i samme søknadsomgang. Dette gjelder også for grønngjødslingsareal i 2.års karens. For at arealet kan godkjennes som grønngjødsling, skal det dyrkes grovfôr og/eller grønnfôrvekster der alt plantemateriale slås og brukes til grønngjødsling. Plantematerialet skal ikke brukes til fôr eller beites. Grønngjødslingsareal får også areal- og kulturlandskapstillegg.
Det kan ikke gis arealtilskudd for grønngjødsling oftere enn hvert 3.år for samme areal.


Husdyrtilskudd
Det gis tilskudd til økologisk produksjon av husdyrslagene storfe, sau, geit og gris. Husdyrtilskuddet gis som et årlig tilskudd per dyr. Tilskudd til økologisk husdyrhold gis fra og med første søknadsomgang etter at karensperioden starter.

Tilskudd til økologisk husdyrhold
 Dyreslag Sats, kr/dyr
sone 1-4
Sats, kr/dyr
sone 5-7
 Melkeku  2 800,-  2 800,-
 Ammeku  2 000,-  2 000,-
 Andre storfe  600,-  600,-
 Sau over 1 år per 1.1.*  450,-  450,-
 Melkegeit, ammegeit  200,-  200,-
 Avlsgris  402,-  402,-
 Slaktegris  260,-  260,-
 *inklusive utegangersau.
Sone 1-4 og 5-7 tilsvarer soneinndelingen for det ordinære areal- og kulturlandskapstillegget.

 

Tilskuddet utbetales på grunnlag av dyretall ved registreringsdatoene 31.7. og 1.1. med 50 % av sats for hver søknadsomgang for kyr, ammekyr, øvrige storfe, melkegeit og avlsgris. For sau (inkl. utegangersau), ammegeit og slaktegris utbetales hele tilskuddet på grunnlag av dyretall 1.1. 

Omleggingstilskudd
Omleggingstilskudd utbetales for arealer som har startet omlegging innen registreringsdato 31.7.2013. Det gis som et årlig tilskudd så lenge arealene er under omlegging til økologisk drift. For arealer som startet omlegging fra og med vekstsesongen 2014 gis det ikke omleggingstilskudd. I stedet vil det gis økologisk arealtilskudd etter vekstgruppe for arealer i 2. og 3. års karens. Dvs. at arealer som legges om fra 2014 vil i 2.karensår i 2015 og evt. 3. karensår 2016 få økologisk arealtilskudd etter vekstgruppe.

Det forutsettes at arealet det er gitt tilskudd til, drives økologisk i minst 3 år etter at det er godkjent som økologisk areal første gang.


Øvrige offentlige tilskudd til landbruket
For øvrige offentlige tilskudd til landbruket gjelder samme regler for økologisk og konvensjonelt drevne gårder. Disse tilskuddene refereres ikke her, men det henvises til veiledningsheftene Landbruksdirektoratet utgir og «Handbok for driftsplanlegging» som NILF gir ut hvert år etter at jordbruksavtalen er klar.

Ved omlegging til økologisk landbruk gjøres det en del driftsmessige tilpasninger. Det kan føre til at enkelte av de ordinære offentlige tilskuddsordningene som var uaktuelle ved konvensjonell drift, kan være aktuelle når gården drives økologisk. Dette kan være tilskuddsordninger som f.eks. tilskudd for dyrking av fôr i fjellet, tilskudd til seterdrift, tilskudd til dyr på utmarksbeite, tilskudd for endret jordarbeiding og tilskudd til bevaringsverdige storferaser.

Distriktstilskudd
«Handbok for driftsplanlegging» fra NILF inneholder ikke detaljerte oversikter over geografisk inndeling av sonene for ulike distriktstilskudd. Dette er viktig informasjon ved innsending av søknad om tilskudd og ved omleggingsplanlegging. Opplysninger om soneinndeling fås ved henvendelse til mottaksorganisasjonene for jordbruksprodukter (TINE, Nortura osv) eller av den enkelte gårdbruker.

Areal- og kulturlandskapstilskudd
Areal- og kulturlandskapstilskuddet blir redusert for søkere som har for mye grovfôrareal i forhold til normalt arealbehov for den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen på landbrukseiendommen.

Ved vurdering av dette skal forholdstallet mellom arealbehov og arealgrunnlag legges til grunn. Hvordan dette beregnes, er oppgitt i «Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd» og referert i veiledningsheftet gårdbrukerne mottar ved søknad om produksjonstilskudd i august hvert år. I økologisk landbruk er det først og fremst sauebruk som drives svært ekstensivt, som kan oppleve en reduksjon av areal- og kulturlandskapstilskuddet på dette grunnlaget.

Anbefalt litteratur
NILF, 2014. Handbok for driftsplanlegging 2014/2015, og evt. seinere utgaver.
Statens Landbruksforvaltning. Veiledningshefte for produksjonstilskudd i jordbruket sommer 2014.
Se også http://www.slf.dep.no/