Omlegging-

-Revisjon og sertifisering av Debio

For å kunne omsette produkter som økologiske med Ø-merket eller Ø-merket/Demeter, og for å være berettiget til offentlige tilskudd til økologisk landbruk, må du sertifiseres i Debios kontrollordning. Nye produsenter tilknyttes ordningen ved å sende inn utfylt skjema. 


Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk (Rev. mai 2016)

En må sertifiseres i Debio-kontrollordningen både for å omsette produkter som økologiske med Ø-merket eller Ø-merket /Demeter, og for å være berettiget til offentlige tilskudd til økologisk landbruk. Produsenter som ønsker slik sertifisering må sende inn tilknytningsskjema til Debio.  Sertifiseringsordningen starter når du sender dette skjemaet til Debio. Sammen med søknaden må du sende inn en ferdig beskrivelse av driften (økoplan). Når Debio har mottatt utfylt driftsbeskrivelse, tar de kontakt med produsenten og informerer om revisjonsbesøk.

Mer informasjon her: www.debio.no/landbruk/soeknad-om-tilknytning

Bekreftelse på tilknytning/fortsatt deltakelse i kontrollordningen er innbetaling av grunngebyr. Gebyrene dekker kontroll og godkjenningsbehandling for både tilskuddsordningene til økologisk landbruk og merkegodkjenning.

Produsenter som deltok i Debio-ordningen (hadde inspeksjon) året før, vil automatisk bli med i ordningen året etter, såfremt Debio ikke har fått skriftlig melding om at produsenten trekker seg.

Se også www.debio.no/landbruk/soeknad-om-tilknytning/gebyroversikt  for mer informasjon.

Kontrollgebyr
Avgiftene fastsettes årlig av Landbruks- og matdepartementet, med hjemmel i Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Gebyrene gjelder fra 1.1.2016.

Tilknytningsgebyr
Blankett for betaling sendes ut etter at tilknytningen er registrert.

Tilknytningsgebyr for deltakelse i kontrollordningen:  kr 1 440,-

Administrasjonsgebyr: 100,-

Grunngebyr
Årlig grunngebyr betales etter at revisjon er utført. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg fra kontrollordningen.

 •  Grunngebyr for deltakelse i kontrollordningen:  kr 1 750,-

  Variable gebyr
  Variable gebyr kommer i tillegg til grunngebyret, og beregnes/ betales etter utført revisjon. Om den enkelte gård skal betale en eller flere av disse gebyrene avhenger av om det bare er planteproduksjon på gården, husdyrproduksjon i tillegg til planteproduksjon, både økologisk produksjon og konvensjonell produksjon osv.
 •  Årlig arealgebyr per daa karensareal/økologisk areal: kr 7,40
 •  Årlig gebyr for bruk med husdyr karens/økologisk og/eller for bruk med konvensjonell produksjon: kr 720,-

  Annet
  Gebyr ved utmelding av kontrollordningen etter revisjonsbesøket: kr 795,-
  Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet eller dersom virksomhetsansvarlig ikke møter opp til avtalt revisjon uten gyldig grunn:  kr 4 005,-

 

Tilknytningsfrist
Tilknytning i kontrollordningen er mulig hele året. Tilknytning etter 1.juni medfører at Debio ikke kan garantere revisjon i løpet av året. Med andre ord: dersom en vil være sikker på å få revisjon og evt. omleggingstilskudd må tilknytning skje før 1.juni.